بررسی رابطه بین منبع کنترل وافکار زندگی و مرگ در دانشجویان دانشگاه سیستان وبلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه سیستان وبلوچستان – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

2 دانشیار دانشگاه سیستان وبلوچستان، دانشگاه سیستان وبلوچستان – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

چکیده

مطالعات مربوط به خودکشی هم سه پدیده مهم را بررسی می کنند که شامل افکار خودکشی ، اقدام به خودکشی و خودکشی می باشد، پیک ،در سال 1991 مطرح کرده است که افکار خودکشی یک مفهوم دو عاملی است که بوسیله عدم حضور افکار زندگی و حضور افکار مرگ مشخص می شود.لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین منبع کنترل (درونی – بیرونی) با افکار زندگی و مرگ در دانشجویان دانشگاه انجام شده است. سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 88-1387 انجام شد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 370دانشجو (تعداد 182 دخترو188پسر) بعنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند و پس از اجرای پرسشنامه های منبع کنترل ،افکار زندگی و پرسشنامه افکارخودکشی ، داده ها جمع آوری و علاوه براستفاده از روشهای آمارتوصیفی مثل فراوانی باروش آماری همخوانی مجذورکا مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند .  یافته ها نشان داد که دختران بامنبع کنترل درونی نسبت به دختران با منبع کنترل بیرونی افکار زندگی بالاتری داشتنه ولی افکار مرگ پایین تری نداشتندهمچنین دختران با منبع کنترل بیرونی افکار زندگی پایین تر داشته ولی افکار مرگ بالاتری نداشتند. پسران با منبع کنترل درونی افکار زندگی بالاتر و افکار مرگ پاییتری نداشتندوپسران دارای منبع کنترل بیرونی افکار زندگی پایین تر و افکار مرگ بالاتری نداشتند. شایدیکی از علل این که در این پژوهش منبع کنترل در جامعه ی ما دارای تا ثیرکم رنگ تری است قدرت باورهای مذهبی و فرهنگی جامعه است و احتمالاً منبع کنترل معنوی می تواند نقش تاثیرگزار تری را در کنترل رفتارهای افراد ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assortive Relationship Between locus of Control and Thoughts of Life and Death in the Students of the Sistan and Balouchestan University.

نویسندگان [English]

  • Sadegh Slajaghe 1
  • Mahvash Raghibi 2
1 M.A, Department of Psychology, University of Sistan-Balochestan, Sistan-Balochestan, Iran
2 Assistant professor, Department of Psychology, University of Sistan-Balochestan, Sistan-Balochestan, Iran
چکیده [English]

The studies related to suicide , investigate three important phenomena which include suicide thoughts , suicide action , and suicide .pick in 1991 discussed that suicide thoughts is a two factor concept , which is specified with absence of life thoughts and presence of death thoughts . Therefore, this research has been accomplished with the objective of surveying the relation between control resource (internal – external) and life and death thoughts of the university students. The research was accomplished in Sistan and Balouchestan, in educational year 2008 -2009. 370 students (182 girls and 188 boys) were selected as statistical sample by classificatory random sampling method. After performance of control resource, life thoughts and suicide thoughts questionnaires, the data were gathered. In addition to using descriptive statistical methods such as frequency, the data were analyzed by statistical method of K square congruence.  The findings demonstrated that the girls with internal control resource had higher life thoughts but they did not have lower death thoughts than girls with external control resource. Also, girls with external control resource had lower life thoughts but they did not have higher death thoughts. Boys with internal control did not have higher life thoughts and lower death thoughts, and boys with external control resource did not have lower life thoughts and higher death thoughts.  Probably, one of the reasons that control resource in this research has less effects, is the power of religious and cultural beliefs. Probably, spiritual control resource can be more effective in controlling individual behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University Students
  • Locus of control
  • Thoughts of life and Thoughts of death