عارضه یابی نظام ارزیابی عملکردمعلمان براساس مدل سه شاخگی میرزایی درآموزش وپرورش شهرستان شیرگاه

نویسندگان

1 عضوهیات علمی واستادیاردانشگاه آزاداسلامی واحدساری

2 کارشناس ارشدمدیریت برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاداسلامی واحدساری

چکیده

"هدف اصلی"ازاین پژوهش"عارضه یابی نظام ارزیابی عملکردمعلمان براساس مدل سه شاخگی میرزایی درآموزش وپرورش شهرستان شیرگاه"است."روش پژوهش"،توصیفی ازنوع زمینه یابی وازنظرهدف کاربردی بوده است.جامعه آماری پژوهش حاضرکلیه معلمان آموزش وپرورش شهرشیرگاه درسال تحصیلی۹۱-۱۳۹۰شامل به حجم5۰۰ نفربوده.که باروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای وبراساس جدول کرجسی ومورگان تعداد ۲۱۶نفربه عنوان نمونه انتخاب شده اند."ابزارگردآوری داده ها"پرسشنامه محقق ساخته بوده که پس ازتاییدروایی صوری ومحتوایی آن توسط استادان وصاحب نظران،پایایی آن بااستفاده ازآزمون آلفای کرونباخ ۹۷/۰محاسبه شده است."روش تجزیه وتحلیل داده ها"بااستفاده ازآمارتوصیفی وآماراستنباطی(شامل آزمونt  تک نمونه ای وآزمون فریدمن)وبانرم افزار SPSSانجام شده است."نتایج تحقیق "نشان دادکه عوامل ساختاری،رفتاری وزمینه ای به عنوان عارضه درنظام ارزیابی عملکردمعلمان تاثیرمعناداری داشته اند.همچنین نتایج میانگین رتبه بندی عوامل نشان دادکه بیشترین میانگین رتبه ای مربوط به عوامل ساختاری وکم‌ترین آن مربوط به عوامل زمینه‌ای بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of relation between emotional intelligence with mental health and academic achievement in girl students with employed and unemployed mother

نویسندگان [English]

  • Saeed Safarian Hamedani 1
  • Masoud Ahmadi 1
  • Sima Dadashi Kafshgari 2
1 Assistant professor, Department of Education, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 M.A, Department of Education, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

“The Primary purpose” of this research is the” fault finding of performance appraisal system of teacher based on Mirzaei’s 3- ramifications model in Shirgah city education”. “The Method of research”has been Descriptive of survey Type with utility purpose statistical Population in the present research involved all education teachers in Shirgah city In academic year 1390-91 and contained 500 individuals that were chosen with stratified Sampling and 216 people were selected based on Table korjsi and Morgan as an simple. "The tool for Data collection "was scholar made Questionnaire that after Confirmation   their simulative and content validity by Professors and consulter, Reliability has been calculated 97 percent by the use of Cronbach's alpha test. Method of data analysis has been done by Using descriptive statistics and inferential statistics (contain single sample T test and Friedman test) and with spss software. The results of research showed that the structural factors, behavioral and underlying had significant impact on teacher’s performance appraisal system as a fault. Also Average results of the factors ranking showed that maximum ranking had related to the structural factors and Minimum to the underlying factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance appraisal
  • behavioral factors
  • structural factors
  • underlying factors