بررسی مقایسه ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و عملکردتحصیلی در دختران دانش آموز دارای مادران شاغل و غیرشاغل

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه روانشناسی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان گروه مدیریت

چکیده

   هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر ومقایسه آن در دختران دانش آموز دارای مادران شاغل و غیرشاغل بوده است. 328 نفر از دانش آموزان مدارس راهنمایی تحصیلی از دو ناحیه آموزش و پرورش شهرستان رشت در سال تحصیلی 1391-1390 به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و به پرسشنامه های هوش هیجانی بار-ان و سلامت روانی گلدبرگ و هیلر پاسخ دادند. نتایج تحلیل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد در هر دو گروه دختران دارای مادران شاغل و غیرشاغل بین همه مولفه های هوش هیجانی و همه مولفه های سلامت روانی همبستگی منفی و معنادار در سطح کمتر از 01/0 وجود داشت. نتایج آزمون T بیانگر آن بود که از لحاظ هوش هیجانی، سلامت روانی و مولفه های آنان تفاوتی بین دو گروه دختران دارای مادران شاغل وغیرشاغل وجود نداشت اما از لحاظ عملکرد تحصیلی این تفاوت معنادار و به نفع دختران مادران شاغل بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of relation between emotional intelligence with mental health and academic achievement in girl students with employed and unemployed mother

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sanadi 1
  • Mahnaz Khosro Javid 2
  • Shina Zainali 1
1 Department of psychology, Guilan University, Rasht, Iran
2 Assistant professor, Department of psychology, Guilan University, Rasht, Iran
چکیده [English]

   The purpose of this research investigated the relationship between emotional intelligence and mental health and academic achievement, and comparison of that between girl students with employment and unemployment mother. 328 female students were selected from two area guidance school education in Rasht, the academic year 1390-1391 to the cluster sampling. The students responded Bar-on emotional intelligence and Golberg mental health questionnaires. Using the pearson correlation analysis showed there was a negative and significant relationship in two group of girls with employment and unemployment mother, between all of the emotional intelligence and mental health subscales less than 0/01. Result of T-test showed there was no difference between girls with employment and unemployment mother, but there was significant difference between two groups of girls in academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • mental health
  • academic achievement