بررسی عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی معلمان زن در مدارس متوسطه شهرستان قائمشهر

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان گروه روانشناسی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان گروه مدیریت

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، مازندران، قائمشهر

چکیده

هدف از مقاله حاضر، بررسی نگرش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر و نقش مولفه های فردی و خانوادگی در آن بود. به همین منظور، 1350 نفر از نوجوانان و جوانان ( 613 دختر و 617 پسر) به روش نمونه گیری خوشه ای طبقه بندی شده انتخاب و به ابزارهای تحقیق شامل مقیاس نگرش سنج مواد مخدر و مقیاس سنجش مولفه های فردی و خانوادگی پاسخ دادند. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آزمونهای t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین جنسیت، وضعیت تاهل و تحصیلات و نگرش نوجوانان و جوانان نسبت به مواد مخدر تفاوت معناداری وجود ندارد. ولی مقایسه نگرش نوجوانان و جوانان شهر دزفول نسبت به مواد مخدر با توجه به نحوه رابطه فرد با برادر و خواهر، شیوه تربیتی والدین،‌ نحوه نظارت و کنترل والدین بر فرزندان تفاوت معناداری را نشان داد. همچنین، نتایج این تحقیق بیانگر ناکارآمدی روشهای مبتنی بر کنترل شدید و شیوه نظارت بی تفاوت یا فقدان کنترل و آزادی کامل می باشد. بنابراین، ضروری است که والدین از روشهای انضباطی ساختارمند، مقتدرانه و باثبات  یعنی شیوه های منطقی و مهربان بودن و یا شیوه نظارت و کنترل رضایت بخش استفاده نموده و نظارت و کنترل مناسب روی فرزندان خود داشته باشند (نه کنترل شدید و نه آزادی کامل؛ بلکه میانه روی و پرهیز از هر گونه افراط و تفریط).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the factors associated with the female teacher’s occupational burnout in Qaemshahrs secondary schools

نویسندگان [English]

  • Gholam Hoseyn Ansar Momeni 1
  • Manizheh Zakariyaie 2
  • Leyla Ghobadi Lamoki 3
1 Assistant professor, Department of psychology, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
2 Department of Educattion, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
3 M.A. in Educational, Islamic Azad University, Ghaem Shahr, Iran
چکیده [English]

Occupational burnout problem in working many of human services is visible as chafe tiredly, Personality astray and personal UN successfully. This research was Study the factors associated with the female teacher’s occupational burnout in Qaemshahrs secondary schools. This is a descriptive and sectional research and it was integeration in 1391 that 152 people of female teachers of high school of Qaemshahr are selected in it by the way of beard-accidentally sampling. Indigent in formation was collected by Maslach standard questionary and it is used of piersoun integeration test, T test and Anova for statistically analyzing. Based on this study, most of teachers suffer from slight occupational burnout, but based on the result of this research there are people that have average to violent occupational burnout.So, it is recommended to the answerables that perform needed performance for regulation and prophylaxis from this operations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Occupational Burnout
  • female teachers
  • Maslach
  • Secondary Schools