بررسی اثر ترکیبی روش حساسیت زدایی منظم و آموزش مهارت های مطالعه بر اضطراب امتحان دانش آموزان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد علوم تربیتی و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور فراشبند

چکیده

هدف از این پژوهش، تعیین اثربخشی روش ترکیبی حساسیت زدایی منظم و آموزش مهارت های مطالعه بر اضطراب امتحان دانش آموزان بود.در این پژوهش اثربخشی روش ترکیبی حساسیت زدایی منظم و آموزش مهارت های مطالعه بر اضطراب امتحان دانش آموزان در پایه اول مقطع متوسطه شهرکازرون مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش شامل 60 آزمودنی پسر پایه اول متوسطه شهرکازرون بود که از میان دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. از پرسشنامه اضطراب امتحان ابولقاسمی و مصاحبه بالینی سازمان یافته برای جمع آوری داده ها استفاده شد.نتایج تحلیل واریانس تک عاملی بر تفاضل نمره های پیش آزمون- پس آزمون نشان داد که بین گروه های حساسیت زدایی منظم، آموزش مهارت های مطالعه، رویکرد تلفیقی(حساسیت زدایی منظم و آموزش مهارت های مطالعه) و کنترل از لحاظ متغیر اضطراب امتحان تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج چند مقایسه ای آزمون بن فرونی نشان داد که به ترتیب رویکرد تلفیقی، حساسیت زدایی منظم و آموزش مهارت های مطالعه در کاهش اضطراب امتحان موثرتر بوده اند.با وجود تاثیر معنادار روش حساسیت زدایی منظم و آموزش مهارت های مطالعه بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان، رویکرد ترکیبی در کاهش اضطراب امتحان کارآمدتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the effect of combination the systematic desensitization and studying skills education on students' test anxiety

نویسندگان [English]

  • Younes Fatehi 1
  • Mohammad Saeed Abdkhodaee 2
  • Farzad porgholami 3
  • Mohsen Nazemi 1
1 MA in General Psychology, Ferdowsi University of Mashhad
2 Assistant Professor in psychology, Ferdowsi University of Mashhad
3 MA in sciences Educational, Tehran University
چکیده [English]

the objective of present study was to determination the effectiveness of combination the systematic desensitization and studying skills education on students' test anxiety. the study population was the junior secondary school students in the kazeron city.  Sample include 60 junior secondary school students that through simple random sampling method were selected among test anxious student and randomly designate into three experimental and one control groups. Data were gathered by abolghasemi test anxiety scale and structured clinical interview. the one way Anova results showed significant differences between systematic desensitization, studying skills education, combination approach (systematic desensitization and studying skills education) and control groups in students' test anxiety. Also bonferoni multi comparison test showed that orderly combination approach, systematic desensitization, studying skills education were effective in reduction of students' test anxiety. with the significant effect of systematic desensitization and studying skills education on reduction of students' test anxiety, the combination approach (systematic desensitization and studying skills education) was more efficient on reduction of students' test anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • test anxiety
  • systematic desensitization
  • studying skills education
  • combination approach
  • and student