گسترش و رواسازی پرسشنامه استعداد اعتیاد- ویراست دانشجویان

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده

 هدف از مطالعه حاضر گسترش و رواسازی پرسشنامه استعداد اعتیاد برای گروه دانشجویان است. بدین منظور پرسشنامه استعداد اعتیاد تحلیل عاملی تأییدی  شد و مجدداً پایایی آن برآورد شد تا سازه های نظری پرسشنامه، قابلیت اعتماد و بکارگیری آن برای گروه دانشجویان برآورد شود. شرگت‌کنندگان در پژوهش 304 دانشجوی دختر و پسر مجرد بودند که دامنه سنی بین 19 تا 26 سال داشتند و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. نتایج نشان داد، ویراست جدید پرسشنامه استعداد اعتیاد (ASQ-SV) به واسطه داشتن روایی سازه و همسانی درونی مطلوب پرسشنامه‌ای قابل اعتماد برای اندازه‌گیری استعداد اعتیاد در گروه دانشجویان است. این ابزار جهت استفاده در زمینه های بالینی، آموزشی و پژوهشی و هم‌چنین مطالعات جوانان از هر دو جنس مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and Validation of addiction susceptibility Questionnaire-student version (ASQ-SV)

نویسنده [English]

  • Ali Zeinali
Dept. of Psychology, Islamic Azad University; Khoy Branch, Khoy, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was development and validation of the addiction susceptibility Questionnaire (ASQ) by examining the factor structure and internal consistency in collage student's sample. Participants were 304 single male and female college student. The participants were 14-19 years of age and were chosen using cluster random sampling method. The results showed the factor structure and reliability of internal consistency of the addiction susceptibility Questionnaire- student version (ASQ-SV) was suitable. The PSQ-SV to have highly reliable measure of addiction susceptibility by college student and it is appropriate for both female and male students in clinical, educational and research settings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Validation
  • Questionnaire
  • addiction susceptibility
  • college student