بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس وابستگی های ارزش خود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی ویژگی¬های روان¬سنجی مقیاس وابستگی¬های ارزش خود در میان نمونه¬ای از دانشجویان ایرانی بود. به همین منظور 502 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور شهرستان لنگرود به روش نمونه¬گیری در دسترس انتخاب و مقیاس¬های وابستگی¬های ارزش خود (CSWS)، خودشناسی انسجامی (ISK)، شفقت خود-فرم کوتاه (SCS-SF)، خودشیفتگی مارگولیس-توماس (MTNS)، و حرمت خود رزنبرگ (RSES) روی آن-ها اجرا شد. در ابتدا تحلیل عامل تأییدی نشان داد که ساختار عاملی نمونه ایرانی با ساختار عاملی به دست آمده در نمونه¬ آمریکایی (کراکر، لاتنن و همکاران، 2003) برازش ندارد. بنابراین برای یافتن ساختار عاملی مناسب با نمونه ایرانی، تحلیل عامل اکتشافی به روش تحلیل مولفه¬های اصلی با شیوه چرخش ابلیمین بر روی مقیاس مذکور انجام شد و نشان داد که 6 عامل با ساختار داده¬ها برازش دارند. علاوه بر تأیید روایی همگرا و واگرای مقیاس، ضرایب آلفای کرونباخ نیز همسانی درونی مناسب عامل¬های مقیاس را نشان داد. نتایج به دست آمده بر اساس نظریه خودمختاری و نظریه وابستگی¬های ارزش خود مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of psychometric properties of contingencies of self-worth scale

نویسندگان [English]

  • Milad SabzehAra Langroudi 1
  • Mehdi Reza Sarafraz 2
  • Nima Ghorbani 3
  • Reza Rostami 3
1 M.A. General psychology, University of Tehran, Iran
2 Ph.D. Health psychology, University of Tehran, Iran
3 Department of psychology, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the psychometric properties of contingencies of self-worth scale in a sample of Iranian university students. 502 undergraduate Payam Nour university students of langroud city were selected by available sampling method and were asked to complete contingencies of self-worth scale (CSWS), Integrative self-knowledge (ISK), Self-compassion scale-short form (SCS-SF), Margolis-Thomas narcissism scale (MTNS) and Rosenberg self-esteem scale (RSES). First, confirmatory factor analysis indicate that the factor structure of the Iranian sample does not fit with factor structure of the American sample. Thus, to find appropriate factor structure with Iranian sample exploratory factor analysis with principal component analysis and rotation oblimin was conducted and showed that 6 factor are fitted with data structure. Convergent and divergent scale validities were confirmed and Cronbach's alpha coefficients also revealed a good internal consistency of factors scale. Results based on self-determination theory and contingencies of self-worth theory were discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contingencies of self-worth
  • Psychometric properties
  • exploratory factor analysis