بررسی ارتباط بین آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه و باورهای هوشی در پیشرفت تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد بندرگز ،گروه علوم تربیتی ، بندرگز ، ایران

2 مربی،گروه روان شناسی،دانشگاه پیام نور، تهران،ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مطالعه  رابطه بین  آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه و باورهای هوشی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز پذیرفت . تعداد 280 نفر نمونه با روش  نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه مختاری و ریچارد و باورهای هوشی بابایی بود. و از روشهای آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه استفاده شد. بر اساس نتایج بین  آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه ( مطالعه کلی ، مطالعه حمایتی ، مطالعه حل مساله ) و باورهای هوشی افزایشی  و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد . بین باورهای هوشی جوهری  و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود ندارد. در تحلیل رگرسیونی از بین متغیرهای پیش بین, باور هوشی افزایشی و راهبرد مطالعه حل مساله  توان پیش بینی  پیشرفت تحصیلی را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between meta cognitive awareness from study strategies and intellectual beliefs with academic achievement

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Bagherpur 1
  • Hasan Abdollahzadeh 2
1 Department of Education , Bandargaz branch,Islamic Azad University, , Bandargaz, Iran
2 Instructor, Department of Psychology, Payame Noor University, PO Box 3697-19395, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of the current research is to study the relationship between meta cognitive awareness from study strategies and intellectual beliefs with academic achievement of students of Islamic Azad University, Bandar Gaz branch. The numbers of 280 samples were selected using stratified random sampling. The data collection tools were Meta cognition Questionnaire from study strategies of Mokhtari And Richard and Babaei’s intellectual beliefs. The Pearson correlation test and linear regression techniques (stepwise) was used. According to results Meta cognitive awareness of study strategies (global study, support study, problem solving study) and incremental intellectual beliefs and academic achievement are related. There is relationship between academic achievement and entity intelligence beliefs. The regression analysis of predictive variables, incremental intellectual beliefs and problem-solving study strategy can predict their academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectual beliefs
  • meta cognitive awareness of study strategies
  • academic achievement