بررسی ضرورت و اهمیت زنگ انشاء از نظر معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد آموزش بزرگسالان .دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ضرورت و اهمیت زنگ انشاء در دبستان  از نظر معلمان و مدیران  مدارس می باشد . در این پژوهش برای بررسی ضرورت و اهمیت زنگ انشاء از نظر معلمان و مدیران  مدارس از پرسشنامه محقق ساخته و برای بررسی میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. در این پژوهش  از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است  .جهت آزمون فرضیات  پژوهش از آزمون t مستقل  استفاده شده است . یافته های این  پژوهش نشان می دهد ، تفاوت معناداری بین نظرات معلمان و مدیرانی که درس انشاء را ضروری میدانند و نظرات معلمان و مدیرانی که درس انشاء را ضروری نمی دانند ،  وجود دارد . همچنین نشان می دهد بین نظرات معلمان و مدیرانی که دارای سابقه بیشتری  بوده اند و نظرات معلمان و مدیرانی که دارای سابقه کمتری  بوده اند  تفاوت معناداری وجود دارد . در نهایت باتوجه به یافته های پژوهش مشخص شده است که بین نظرات معلمان و مدیران  و مدرک و رشته تحصیلی آنان  رابطه معناداری وجود نداشته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The necessity and importance of ring composition of view teachers and administrators in primary school

نویسنده [English]

  • Tahereh Gohari Nader
MA in Adult Education of Psychology and Educational Sciences Faculty of Tehran University
چکیده [English]

The purpose of this study is examined the importance of ring composition of view teachers and administrators in primary school . n this study was used of the essay questionnaire And to check is used the reliability of Cronbach's alpha method . in this study is use random sampling method . the independent T-test was used to test the research hypotheses . The findings show Significant difference there is between the views of teachers and administrators who  know the course essay And the views of teachers and managers who dont know the course essay . It also shows Significant difference there is between the views of teachers and administrators who have more experience and Views of teachers and managers who have less experience . Finally according to research findings there is not Significant differenc between the views of teachers and administrators and their academic degrees and majors .

کلیدواژه‌ها [English]

  • essays
  • teachers and administrators