بررسی دیدگاه مدیران مدارس درباره عملکرد دوره های آموزشی ضمن خدمت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، سبزوار

چکیده

آموزش و ارتقا‌ی نیروی انسانی در هر سازمان جایگاه ویژه‌ای دارد. آموزش ضمن‌خدمت کارکنان نقش بسزایی در ارتقای کارایی و اثربخشی سازمان‌ها دارد. دوره‌های آموزش ضمن‌خدمت معمولاً تقویت قابلیّت‌های کارکنان و تسهیل کسب دانش، ایجاد روحیّه و توانایی‌های مربوط به بهبود عملکرد نیروی انسانی را شامل می‌شود با توجّه به وظایف سنگین آموزش وپرورش در عرصه‌ی فعّالیّت‌های اجتماعی، فرهنگی، ضروری است که این سازمان به آموزش و ارتقای کارکنان در جهت به روز کردن دانش ومهارت‌های فنّی  توجّه ویژه‌ داشته باشد. در این پژوهش بنابر اهمّیّت و ضرورت آموزش‌ ضمن‌خدمت، عملکرد دوره‌های آموزشی از نظر مدیران مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه‌ی آماری تحقیق مدیران مدارس هستند،که تعداد 115  نفر طبق نمونه‌گیری تصادفی ساده، متناسب با حجم جامعه انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری اطّلاعات پرسش‌نامه می‌باشد. برای سنجش روایی پرسش‌نامه از نظر اساتید و کارشناسان مسئول آموزش ضمن‌خدمت استفاده گردید و روایی آن مورد تایید قرار گرفت.هم‌چنین برای سنجش پایایی پرسش‌نامه آن را در جامعه‌ی 30 نفری اجرا و پایایی آن با استفاده ازضریب آلفای کرونباخ 85/0 محاسبه‌ شد. هر پرسش‌نامه شامل 25 سؤال کوتاه پاسخ و یک سؤال باز پاسخ ویژه مدیران طرّاحی شده است.یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که مدیران مدارس با عملکرد دوره‌های آموزشی ضمن‌خدمت برگزار شده به لحاظ مؤلّفه‌های افزایش دانش 3/95، رضایت شغلی 2/99، استفاده‌ی بهینه از امکانات 7/91، مشارکت 3/99، مسئولیت‌پذیری 3/96 ، نسبتاً موافق بوده‌اند و عملکرد مطلوب دوره‌های ضمن‌خدمت را تایید کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Views of school managers about the performance of the -service training

نویسنده [English]

  • Zahra Shahraieni
Department of Education, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

Manpower education and improvement its own special position in any given organization. In-service personal education plays an important role in promoting efficiency and effectiveness of organizations.  In-service education courses usually reinforcement of existing abilities facilitate learning and creating mentality and improving manpower performance. Regarding heavy duty of the ministry of education in the field of social and cultural activities, it is necessary for this organization to have a special attention to teacher's technical skills and try the present research according to the importance and necessary of in-service education studies the performance of these courses from the principal's point. Population of the research includes principals, from which 115 people were selected randomly in accordance with the population. The medium for gathering data is quastionaiers.In order to evaluate the reliability of quastionaive.The view point of professors and experts in charge of in-service education were used and it was approved by faculty. And also to summative assessment of the questionnaire, it was conducted in group of 30 people and its reliability was assessed through Cronbach Alpha %85. Every questionnaire consisted of, 25 short answer questions and only one free answer questions designed for principals. Findings show that principals are to somewhat content with in-service education, in the field adding knowledge, job satisfaction, optimum use of facilities, participation, Responsibility.  The research suggests that school administrators with the training courses component to increase knowledge of the service held 95/3, job satisfaction 99/2, the optimal use of facilities 91/7, taking responsibility 96/3 has been relatively sympathetic to the and optimal performance of the service have confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • In-service education
  • performance
  • Principal (School master)