رابطه بین سرمایه های فکری و بهره وری در سازمان آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی رابطه بین سرمایه های فکری و بهره وری در سازمان آموزش و پرورش استان گیلان بود. پژوهش به روش توصیفی (همبستگی) انجام شد و جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان سازمان آموزش استان گیلان در سال تحصیلی 1389 - 90 به تعداد 1608 نفر تشکیل می دادند، نمونه پژوهش حاضر بر اساس جدول مورگان و با توجه به حجم جامعه 310 نفر تعیین گردید. ابزار پژوهش شامل دو مقیاس : الف- سرمایه های فکری با سه بعد (انسانی ، ساختاری و رابطه ای) و ب- بهره وری با 21 سؤال در مقیاس لیکرت بود. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای تحلیل رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. یافته های به دست آمده از تحقیق نشان داد که بین سرمایه های فکری و ابعاد آن با بهره وری سازمان آموزش و پرورش رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و ابعاد (رابطه ای ، ساختاری و انسانی) سرمایه های فکری توان پیش بینی میزان بهره وری سازمان آموزش و پرورش را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epidemiological Study of Chronic Fatigue Syndrome in Nurses of boshehr city

نویسندگان [English]

  • Molok Divangahi 1
  • Masomeh Bashiri 2
1 Department of Education, Islamic Azad University, Chalos, Iran
2 Department of Education, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

The main purpose of the current research is to survey the relationship between the intellectual capital and productivity in the organization of the ministry of Education of the Gilan province. The research was carried out by the descriptive (correlational method and the statistical society consisted of the entire employees of the organization of the Mazandaran province numbering 1608 individual so the sample of the current research was determined 310 individuals based upon the Morgan’s table and with regard to the society volume the tools used in this research included. A-Intellectual capitals with three (human, structural and relational) dimensions. And B- Productivity with 21 questions of the likert spectrum. The collected data were analyzed using the multiple regression analysis and the Pearson’s correlation coefficient. The findings obtained from the research showed that there exists a positive and significant relationship between the intellectual capitals and their dimensions with the productivity of the ministry of Education , and the (relational,structural and human) dimensions of the intellectual capitals have the abiuty to predict the rate of the productivity of the organization of the minisity of Education .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual capitals
  • structural dimension
  • Relational dimension and productivity