همه گیر شناسی نشانگان خستگی مزمن در پرستاران شهر بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی واحد بوشهر

2 گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، واحد بوشهر

3 گروه روانشناسی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

امروزه یکی از موضوعات مورد توجه در روانشناسی ، مسئله خستگی مزمن می باشد. وجود خستگی ناشی از کار، فعالیت و تحصیل اگر به حال خود رها شود، موجب رشد عاطفی منفی در انسان می گردد. و سلامت روانی او را به مخاطره می اندازد. سندرم خستگی مزمن ، بهداشت روانی افراد و کیفیت زندگی آن ها را به خطر می اندازد. به طوری که این نوع خستگی می تواند در کارآمدی بالا که در بسیاری از دستگاه های شغلی مورد نیاز می باشد مداخله کند و بدون بهبود ممکن است به اختلالات مرتبط با کار منجر شود. لذا هدف از  این مطالعه بررسی همه گیر شناسی سندرم خستگی مزمن در پرستاران شهر بوشهر بود. نمونه این پژوهش پرستاران شهر بوشهر در سال 90 بودند. ابزارهایی که در تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند عبارت بودند از: 1ـ پرسشنامه سلامت عمومی (گلدبرگ، 1972)، 2ـ مقیاس خستگی چالدر (چالدر و همکاران، 1993)، 3ـ مقیاس شدت خستگی (کروپ و همکاران، 1989)، 4ـ پرسشنامه فراشناخت(ولز کارترایت، 1999)5ـ مصاحبه بالین ساختار یافته (انجمن روانپزشکی امریکا، 1994)، و 7ـ چک لیست علایم نشانگان خستگی مزمن (کاپلان و سادوک 2007). ابزارها فوق از لحاظ فن و مبانی روان‌سنجی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بیانگر پایان و اعتبار مطلوب این ابزارها بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بود و نمونه مربوط به این مطالعه به شیوه سرشماری انتخاب و به پرسشنامه ها پاسخ دادند. پژوهشگر در پی آن بود که میزان همه‌گیرشناسی نشانگان خستگی مزمن را در بین پرستاران شهر بوشهر تعیین نماید روش این تحقق توصیفی- میدانی و جمعیت هدف آن، پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی و درمانی شهر بوشهر بودند. نمونه همه‌گیرشناسی بالغ بر 406 نفر بود که در شهر بوشهر به شیوه‌ سرشماری از بیمارستانهای زیر مجموعه دانشگاههای علوم پزشکی شهر بوشهرانتخاب شدند. یافته‌های مربوط به مرحله همه‌گیرشناسی نشان داد که شیوع نشانگان خستگی مزمن در پرستاران مورد مطالعه کل نمونه 5/17 درصد می‌باشد.با توجه به نتایج بدست آمده در خصوص شیوع نسبتا بالای خستگی مزمن در پرستاران شهر بوشهر در مقایسه با سایر مطالعات انجام شده در این حوزه توجه و اهمیت درمان و پیشگیری از ابتلای به این اختلال بسیار چشمگیر میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epidemiological Study of Chronic Fatigue Syndrome in Nurses of boshehr city

نویسندگان [English]

  • Masoud sayady 1
  • Elahe poladi reishehry 2
  • S.Mosa Golestane 3
1 Department of psychology, Islamic Azad University, Boshehr, Iran
2 Assistant professor of psychology, Islamic Azad University, Boshehr, Iran
3 Assistant professor of psychology, University of Khalij e Fars, Boshehr, Iran
چکیده [English]

The present project studied epidemiology of Chronic Fatigue Syndrome (CFS) in Boshehr nurses. These nurses were employed at educational hos- pitals under the auspices of Boshehr Universities of Medical Sciences. The project’s subjects were 406 nurses all of them selected through census sampling from the city of Boshehr and all participants were selected by census method. To collect data, the followings were used: General Health Questionnaire (GHQ), Chalder of Fatigue Scale (COFS), Krupp Fatigue Severity Scale (KFSS), Whitely Index (WI), and clinical interviews. This evaluation showed that the prevalence of CFS was 17.5% in all nurses under study. The results showed levels of fatigue in 355 nurses was normal and in 51 of nurses was highly. According to the results of the high prevalence of chronic fatigue in nurses in Bushehr in comparison with other studies in this area and the importance of the treatment and prevention of this disorder is very impressive

کلیدواژه‌ها [English]

  • fatigue
  • chronic fatigue syndrome
  • Epidemiology
  • Nurses