مقایسه تناسب ساعات تدریس دروس رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ازنظر فارغ التحصیلان(مدیران و معاونین مدارس )و استادان صاحبنظر آموزش عالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

در این تحقیق به مقایسه نظرات دو گروه فارغ التحصیلان( مدیران و معاونین مدارس) و استادان صاحبنظر دررشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی در مورد متناسب بودن ساعات تدریس دروس پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه کلیه فارغ التحصیلان رشته مذکور شاغل در پست مدیریت مدارس و استادان صاحبنظر استان تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نیمی از فارغ التحصیلان با حجم نمونه 53 نفر و 30 نفر از استادان صاحبنظر رشته مذکورکه قابل دسترس بوده اند؛ به عنوان واحد نمونه مد نظر قرار گرفتند. از لحاظ روش‌،  تحقیق از نوع توصیفی – مقایسه ای و پیمایشی است و یک تحقیق مقطعی‌وکاربردی است. ابزار‌ گرد‌آوری داده‌ها‌ در این تحقیق‌ پرسشنامه است‌. برای تعیین روایی از شیوه توافق داوران، از روایی محتوایی و نظرات اساتید و کارشناسان خبره آموزشی و ناظر تحقیق استفاده شده است. با استفاده از آزمون آلفای کرانباخ میزان ضریب پایایی پرسشنامه83/0 می باشد..نتایج این پژوهش نشان می دهد که استادان صاحبنظر خواستارافزایش ساعات تدریس دروس اصلی و تخصصی می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison Appropriateness of Teaching Hours of Main and Specialized Subjects of Management Field and Educational Programming From the Educated ones’ Viewpoint (Schools’ Principals and Assistants) and Knowledgeable Professors of Higher Education

نویسندگان [English]

  • Reza Mahmoudi 1
  • Shahrbanoo Rabeie 2
1 Assistant Professor of Islamic Azad University -Marand
2 Member of Board of Faculty of Islamic Azad University- Islamshahr Branch
چکیده [English]

This research is a descriptive comparative one, which compare opinions of two groups of the graduated (schools principals and assistants) and knowledgeable professors in management field and educational programming about efficiency and appropriateness of hours that subjects are instructed. The studied society includes all graduates of the mentioned field of study employed as school principals and knowledgeable professors in Tehran province in 2009. Using random sampling method, half of the graduates with a sample volume of 53 persons as well as 30 knowledgeable professors in the aforesaid field of study who were available were considered as samples.This is a scanning and sectional research that is accounted in applicable studies. Data gathering was done by a questionnaire. For determination of anecdotal, judges agreement, content anecdotal and opinions of mastered experts and professors of education and research supervisor, were used. Since all of the main and specialized subjects are separated from each other’s, reliability coefficient was not determined. Research population includes 53 of the graduated (principals and assistants) and 30of the knowledgeable professors of the above-mentioned subject. Sample selection was done by randomized sampling. About appropriateness of main and specialized subjects’ hours, the knowledgeable professors wish increase of hour’s .According to the results, review of curriculum in this field of study is necessary

کلیدواژه‌ها [English]

  • review of the curriculum
  • appropriateness of teaching hours
  • management field of study and educational programming
  • assessing the necessities