ارزیابی مولفه های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا،ایران.

2 گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری،ایران.

چکیده

 هدف این پژوهش بررسی ارزیابی مولفه های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران است.روش توصیفی از نوع زمینه یابی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران که در سال تحصیلی 93- 92 مشغول تحصیل  می باشند را شامل می شودکه به تعداد 59000 نفر می باشند.که حجم نمونه 382 نفر از طریق جدول کرجسی و مورگان به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شد.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس لیکرت بوده که پایایی آن را از طریق فرمول آلفای کرونباخ برابر90/0 بدست آمد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی(درصد، فراوانی، میانگین) وآمار استنباطی(آزمونt  تک نمونه)استفاد شده است نتیجه پژوهش نشان داد که وضعیت مولفه های تدریس اثربخش در دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران بالاتر از حد متوسط بوده به طوری که از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد مولفه های ارتباط بین فردی و مهارت های تدریس پایین تر از حد متوسط و مولفه های ویژگی های فردی، مهارت ارزشیابی و مولفه رعایت قوانین آموزشی بالاتر از حد متوسط می باشد.در مجموع می توان نتیجه گرفت که  وضعیت مولفه های تدریس اثربخش در دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران مطلوب بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate the critical thinking skills of faculty members of Islamic Azad Universities in the province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Salehi 1
  • Mohammad Salehi 2
1 Department of Education, Neka Branch, Islamic Azad University, Neka, Iran.
2 Department of Education, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate critical thinking skills of faculty members of Islamic Azad University, Mazandaran province. Methods This study is a description of the type of survey, population research faculty members of Islamic Azad Universities in the province is Number 1750 people.A sample table of Morgan 320 farmers were selected randomly. Demographic questionnaire, 34 questions about the reliability of critical thinking Kaliforniya in stages by Islami (0/77) Bigdeli (0/73) Asgari (0/68) and in this study, Cronbach's alpha (0/79) were obtained.Descriptive and inferential statistical methods in two parts (T Analysis of Variance) was conducted.The result showed that the critical faculty is the acceptable level of critical thinking skills among different educational groups and no significant differences between male and female faculty members there.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical thinking skills
  • Faculty
  • university