اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت های اجتماعی و شیوه های مقابله با استرس دانش آموزان دبیرستانی شاهد دختر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن ، باشگاه پژوهشگران جوان ،تنکابن ،ایران

2 دانشیار روانشناسی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن ، تنکابن ، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن ، تنکابن ، ایران

چکیده

      هوش هیجانی اخرین تحول وابداع مهم در رابطه بین تفکر وعاطفه است و در زندگی روزمره اهمیت داردو باعث افزایش توانایی تعاملات اجتماعی شده است . این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که به منظور مقایسه اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت های اجتماعی و شیوه مقابله با استرس در دانش آموزان انجام گرفته است. جامعه پژوهش در این پژوهش تمامی دانش آموز دختر شاهد مقطع دبیرستان شهر رشت در سال تحصیی 89-88 بودند.نمونه ای به حجم 30 نفر از جامعه پژوهش انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آموزش هوش هیجانی و گواه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه های مهارت اجتماعی ایندربیتزن و فوستر (1992) و شیوه های مقابله با استرس اندلر و پارکر (1990) بود. پرسشنامه مهارت های اجتماعی و شیوه مقابله با استرس به عنوان پیش آزمون و پس آزمون اجرا گردیدند. افراد گروه آموزش هوش هیجانی 12 جلسه ساختار یافته 90 دقیقه ای در هر هفته به مدت 2 ماه شرکت کردند ولی گروه گواه هیچ آموزشی را دریافت نکرد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شده است. نتایج یافته ها نشان داد که آموزش هوش هیجانی بر مهارت های اجتماعی و شیوه های مقابله با استرس (مسأله مداری و اجتنابی) شدت اثر بالایی دارد اما بر شیوه هیجان مداری شدت اثر پایینی دارد. می توان نتیجه گرفت که آموزش هوش هیجانی بر افزایش مهارت های اجتماعی و اتخاذ شیوه‌های مقابله با استرس کارامد، موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of emotional intelligence on social skill and coping stress style on student of Rasht city

نویسندگان [English]

  • Akbar Hemati Sabet 1
  • Javad Khalatbari 2
  • S.Sara Mosavi 3
1 Young Researcher and Elite Club, M.A Student of Psychology, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon University
2 Assistant professor. Department of education, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran
3 M.A Student of Psychology, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon University
چکیده [English]

                This is a semi experimental study that has been conducted the purpose of comparing effectiveness of emotional intelligence traing on social skill and coping stress style on student of Rasht city. The research community in this study are the all girl student from shahed high school of Rasht city, they are steal studing in 1388-1389. The sample including 30 people were selected from research community and were put randomly in two group of emotional intelligence traing and control. Gathering data tools in this study was devices, inventory social skills from inderbitzen and foster (1992), and coping inventory for stressful – situation from Endler and parker (1990) Social skill and coping stress ful-situation questionnaires has been condacted the pretest and post test, group emotional intelligence traning of participate in 12 session, 90 minutes, once a week, but control group didn't receive any traning. For descriptive and analysis of data, statistical indicator like mean, standard deviation and in deductive statistic covariance Mankova analysis have been used result showed that emotional intelligence traning on social skill coping stress style (problem-focused and avoiding) have hightest intensity effect but have low intensity effect on emotional-focused. So we can conclude that emotional intelligence traning on in crease social skill and adapting useful method of coping stress styles is effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence traning
  • Social Skill
  • coping stress styles