استاندارد سازی پرسشنامه سنجش کیفیت ازدواج در زوج های ساکن شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

    بالابودن کیفیت زندگی زناشویی ازجمله عوامل موثر برشادکامی، سلامت و رضایت از زندگی است. کمبود درکفایت های عاطفی و هیجانی همسران اثرات نامطلوبی برآنان می گذارد. هدف از این پژوهش تعیین ویژگی های روانسنجی مقیاس کیفیت زندگی زناشویی لیچتر وکارمالت در زوج های تهرانی بود . دریک بررسی مقطعی، 520 زوج ساکن در شهر تهران به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند وبا مقیاس کیفیت زندگی زناشویی مورد ارزیابی قرارگرفتند. از مقیاس رضایت زناشویی هودسون به طور همزمان برای بررسی روایی ملاکی پرسشنامه استفاده شد و برای بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی تمام سوالات دریک عامل بارگذاری شدند. نتایج همبستگی با سایر مقیاس ها نیز نشان از روایی همگرا و افتراق مطلوب پرسشنامه داشت. برای تعیین اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد آلفا برای این مقیاس 92/0 برآورد شد. نتایج نشان می دهد که مقیاس کیفیت زندگی زناشویی از روایی و اعتبار خوبی درزوج های ساکن در شهر تهران برخورداراست و کارایی لازم را برای اندازه گیری کیفیت زندگی زناشویی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey Psychometric Properties of Quality of Marriage Questionnaire

نویسندگان [English]

  • Hayedeh Sabery
  • Khadijeh Abolmaali
Assistant Professor. Department of Psychology, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran
چکیده [English]

    This study was conducted to examine the psychometric properties of the quality of marital satisfaction scale in Iran. In a cross-sectional study, 520 couple in Tehran were assessed using Index of marital satisfaction (IMS) Hudson and quality of marital satisfaction. Data were analyzed with correlation coefficients and factor analysis.  The results of the factor analysis revealed one factor for quality of marital satisfaction. The results of the other convergent scales showed confirmatory validity and pertinent exploration of the questionnaire. To determine the reliability, Kronbach,s alpha was used, and it was 0/92. The findings of this study show that the Persian version of the quality of marital scale is reliable and valid for Iranian couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital quality
  • Reliability
  • Validity
  • life satisfaction