بررسی تأثیر روش تدریس همیاری بر پیشرفت تحصیلی دروس جغرافیا، تاریخ و مدنی دانش آموزان پسر پایه پنجم شهر گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر، آزاد شهر، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر، آزاد شهر، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روش تدریس همیاری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دروس جغرافیا و تاریخ و مدنی صورت گرفته است. روش تحقیق شبه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر گرگان در سال تحصیلی 91-90 بوده است. حجم نمونه تحقیق 40 نفر بود که در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در گروه آزمایشی روش تدریس به شیوه همیاری انجام شد. ابزار مورد استفاده آزمون های پیشرفت تحصیلی را  محقق ساخته بود. کلیه آزمون ها از نظر روایی و پایایی مورد تأیید قرار گرفتند (86/0 و 79/0). به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس (ANCOVA) استفاده شد. نتایج بدست آمده  نشان داد که روش تدریس همیاری پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان را در دروس جغرافیا، تاریخ و مدنی افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Effects of Cooperation Teaching Methods on the Academic Achievement of the Courses of Geography, History and Civic among Fifth Grade Students in Gorgan

نویسندگان [English]

  • Ozra Khazaei 1
  • Aliasghar Bayani 2
  • Hossein Fakouri Hajiyar 2
1 MA in Educational Planning, Islamic Azad University, Azad Shahr Branch, Azad Shahr, Iran
2 Assistant Professor. Department of Psychology, Islamic Azad University Azad Shahr Branch, Azad Shahr, Iran
چکیده [English]

The present study was to determine the influence of teaching on cooperative learning in subjects such as geography, history and civic-knowledge the metod of research was quasi-experimental. It’s kind of pretest and post-test. The target population included all primary boy student in grade five, in Gorgan (90-91). Sample size was forty, divided in two groups: 1. Experimental group, 2. Control group.in the experimental group cooperative learning method was used. Instrument was researcher-made academic achievement tests. All the tests were consistent in terms of validity and reability coefficient (0/86, 0/79). To analyzing data, it was used from covariance analysis (ANCOVA). The results have shown that cooperative learning improved academic achievement in as geography, history and civic-knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic achievement
  • Cooperative learning
  • Educational Psychology