تأثیر آموزش مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای کیفیت آموزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای کیفیت آموزش انجام شده است. در این پژوهش از روش تحقیق پس‌رویدادی( علّی مقایسه‌ای) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل فراگیرندگان ورودی سال 1389 دوره کارشناسی‌ ارشد(آموزش الکترونیکی و  آموزش کلاس محور) دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران می باشد. تعداد جامعه آماری250 نفر در آموزش فاوا محور و110 نفر در آموزش کلاس محور می باشد. حجم نمونه به ترتیب  104 نفر در گروه فاوا محور و 100 نفر در گروه کلاس محور بوده و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه بوده و روایی محتوایی آن با نظر استادان راهنما و مشاور تأیید گردیده و پایایی پژوهش از روش آلفای کرونباخ 89/0 محاسبه شده است. برای توصیف داده‌ها از آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه‌ها از آزمونt  مستقل برای بررسی معناداری تفاوت میانگین‌های بدست آمده استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که فرضیه‌ی پژوهش با درجه اطمینان 95% تأیید شده‌ است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، رضایت نسبی در خصوص شاخص‌های مؤثر در ارتقای کیفیت آموزش در کشور از طریق به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد، لیکن رضایت کامل فراگیرندگان در این خصوص جلب نشده ‌است. همچنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، شاخصهای فراهم آوردن دسترسی 24 ساعته به منابع آموزشی الکترونیکی و همچنین فراهم آوردن زمان بیشتر برای مطالعه به واسطه عدم کاهش اتلاف زمانی حضور در کلاس‌های سنتی، رفت وآمد به دانشگاه و ترافیک بیشترین تأثیر را در ارتقای کیفیت آموزش در کشور دارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of improving the quality of education based on ICT in education

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Kazempour 1
  • Zohreh Shakibaie 1
  • Peyman Lotfipour 2
1 Assistant professor. Department of education, Islamic Azad University, Tonekabon Branch,
2 Department of education, Islamic Azad University, Tonekabon Branch,
چکیده [English]

                The purpose of this research is, investigating the impact of ICT based education on improving the quality of education. The ex post facto-research method was adopted in this research. Statistical society used for the research was 250 ICT based education and 110 classroom-based M.A. students of the Entrepreneurship faculty of Tehran university. 104 ICT based and 100 classroom-based students were randomly selected as sample volume. The instruments for data collecting were two researcher made questionnaires. Validity of questionnaires was content validity and approved by supervisor and consulting advisor of the research. For obtaining the reliability of questionnaires, a pre test of questionnaires was carried out and tested by cronbach alfa coefficient, and reliability coefficient of 0.89 was obtained. The descriptive statistics was used in description of collected data, and t-test was used in testing the hypothesis and investigating the difference between groups. Collected data were analyzed by SPSS software. The analysis of the data by P<0.05 showed that the hypothesis of the research was confirmed. Research findings show that, ICT based education by providing the opportunity of 24 hours access to educational resources and providing excess study time for learners had the most impact on improving the quality of education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • quality of education
  • ICT based
  • Classroom-based