اثربخشی آموزش غنی سازی رابطه جنسی بر رضایت زناشویی و شادکامی زوج ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثربخشی آموزش غنی سازی رابطه جنسی بر رضایت زناشویی و شادکامی زوج ها در بین کلیه زنان متاهلی که به خانه سلامت فرهنگ منطقه 12 تهران در سال 2014 مراجعه کرده اند، انجام شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی با روش پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان متاهلی هستند که به خانه سلامت فرهنگ منطقه 12 تهران در سال 2014 مراجعه کرده اند و نمونه این پژوهش 40 نفر از زنان متاهل می باشند که به طور تصادفی در دو گروه 20 نفره؛ گروه کنترل و گروه آزمایش قرار گرفته اند. جهت سنجش متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه شادکامی آکسفورد استفاده شده است. ابتدا پرسشنامه ها به عنوان پیش آزمون در دو گروه اجرا شد و بعد گروه آزمایش طی 10 جلسه 2 ساعته مورد آموزش غنی سازی رابطه جنسی قرار گرفتند و دو هفته بعد از اتمام جلسات از دو گروه پس آزمون به عمل آمد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس یک متغیری (ANCOVA)، تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) و t گروه های مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش غنی سازی رابطه جنسی در افزایش شادکامی (t=4/693) و رضایت زناشویی (t=2/400) موثر بوده است و علاوه بر آن، این آموزش بر مولفه های رضایت زناشویی یعنی رضایت از زندگی، مسائل شخصی، ارتباط، حل تعارض و رابطه جنسی (F=7/317) موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of sex enrichment training on the couple's marital satisfaction and happiness

نویسندگان [English]

  • Mina Mojtabaie
  • Marzie Razzaghi Sefat
Assistant Professor. Department of Psychology, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present research is to determine the effectiveness of sex enrichment training on the couple’s marital satisfaction and happiness, among all married women who were referred to Farhang health home in Tehran twelfth district in 2014. This study was a semi-experimental study using pre-test post-test with control group. The statistical population of this research were all married women who were referred to Farhang health home in Tehran twelfth district in 2014 and the sample of the study included 40 married women that randomly divided into two groups of 20, a control group and an experimental group. To measure the variables in the study, marital satisfaction standard questionnaire and Oxford happiness questionnaire were used. The questionnaires were administered to both groups as a pre-test and then the experimental group received 10 sessions (each session 2 hours) of sex enrichment training, and two weeks after the last session the post-test was performed for both groups. In this study, single variable analysis of covariance (ANCONA), multi variable analysis of covariance (MANCOVA) and T-test for independent groups was used for data analysis. The results showed that the sex enrichment training in increasing happiness (t=4/693) and marital satisfaction (t=2/400) was effective and also, the training is effective for component of the marital satisfaction such as life satisfaction, personal issues, communication, conflict resolution and sexual intercourse (f=7/317).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enrichment
  • sex
  • marital satisfaction
  • Happiness