بررسی رابطه عزت نفس، سطح دلبستگی و احساس تنهایی در دانش آموزان ناشنوای مقطع ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 89-88

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن ،تنکابن ،ایران

چکیده

      این پژوهش به منظور بررسی رابطه عزت نفس، سطح دلبستگی و احساس تنهایی در دانش آموزان ناشنوای  مقطع ابتدایی شهر رشت انجام شده است.بین عزت نفس، سطح دلبستگی و احساس تنهایی در دانش آموزان ناشنوا رابطه وجود دارد این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی و جامعه پژوهشی در بر گیرنده  کلیه دانش آموزان ابتدایی ناشنوای شهر رشت بوده که در سال تحصیلی 89-88 مشغول به تحصیل بودند.که نمونه ای به تعداد 10نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری،پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت ،مقیاس تنهایی آشر و پرسشنامه سطح دلبستگی گرینبرگ  بود. تجزیه و تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون, و رگرسیون چند متغیره استفاده شده که نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسو ن و تحلیل رگرسیون نشان داد که بین سبک دلبستگی پدر،مادر و دوستان با عزت نفس رابطه معنا داری وجود دارد اما بین احساس تنهایی و عزت نفس و سطح دلبستگی رابطه معنا داری یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the relation of self-esteem, attachment level & loneliness among deaf students of primary school in Rasht in 1388-89 educational year

نویسنده [English]

  • Javad Khalatbari
Assistant professor. Department of education, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

This research has been done for studying the relation of self-esteem, attachment level and loneliness among deaf students of primary school in Rasht. There are some connections among self-esteem, attachment level and loneliness. This research was a kind of correlation and sociology study which included all the primary school students of 88-89 educational year, that a sample of 10 subjects was selected randomly. The measuring tools were Cooper Smith’s self-esteem questionnaire, Usher’s loneliness scale and Greenberg’s attachment level questionnaire. For data analyzing Pearson’s correlation coefficient & multi-variables regression were used and the results of correlation coefficient and regression analyze showed that there is a link between father, mother and friends’ attachment style and self-esteem but there is not any connection between loneliness and self-esteem  and attachment level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-esteem
  • attachment level
  • Loneliness