رابطه همرنگی اجتماعی و استقلال در قضاوت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

                هدف از این مطالعه، بررسی رابطۀ بین همرنگی اجتماعی و استقلال در قضاوت و اعتباریابی برای آزمون همرنگی اجتماعی است. روش پژوهش همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر دوم و سوم نظری دبیرستانهای شهرستان ساری می باشد؛ به این منظور تعداد 66 دانش آموز دبیرستان در پایه های دوم و سوم به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و سپس با استفاده از دو آزمون همرنگی اجتماعی (لطفی، 1373،1381) و آزمون استقلال در قضاوت (بارون، 1953) مورد آزمون قرار گرفتند. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی استفاده شد و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بررسی و مقدار 94/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری همبستگی پیرسون استفاده شد که با در نظر داشتن تفاوتهای فردی و شخصیتی و نیز عوامل محیطی مؤثر بر همرنگی اجتماعی و با توجه به یافته های حاصل،( 01/0=  374r=-) این فرضیه تأبید شد که بین دو متغیر همرنگی و استقلال در قضاوت رابطه ی منفی در حد متوسط وجود دارد، نیز شواهد دیگری بر اعتبار آزمون همرنگی اجتماعی به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Social Conformity and Independence in Judgment

نویسندگان [English]

  • Hameed Lotfi 1
  • Yousef Karimi 2
1 Assistant professor, Islamic Azad University. Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran.
2 Assistant professor, Allameh University. Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to examine the relationship between social conformity and independent in judgment to validate the test for social conformity. The present study was a correlational research study. The population was high school students in second and third grade in Sari city. High school the second and third grades students (N=66) were selected randomly, and were then tested using the two social (Lotfi, 1373,1381) and independent judgment tests (Baron, 1953). The validity of the questionnaire was estimated via the face and content validity.  Also, its reliability was estimated using the Cronbach's alpha value as to be 0.94. The Pearson correlation coefficient was performed to analyze the data of the study. Regarding the personality characteristics and social and environmental factors affecting the color of the findings, (r = 374, a=0.01), a moderate negative relationship was indicated to exist between the two variables of the study. Further, other pieces of evidence were obtained on the validity of the social color

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Conformity
  • Independence of Judgment
  • Validation