اضطراب اجتماعی و نقش آن در عملکرد حافظه فعال دختران و پسران نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم اعصاب، استاد دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی ،تهران، ایران

چکیده

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت های جنسیتی در میزان اضطراب اجتماعی و نیز بررسی نقش اضطراب اجتماعی در عملکرد انواع حافظه فعال صورت گرفت. برای تحقق این هدف از میان دانش آموزان دبیرستان های دولتی منطقه 1 تهران 8 دبیرستان انتخاب شد. با غربالگری 600 نفر از کسانی که به شیوه خوشه ای چند مرحله انتخاب شدند، نهایتا افراد دچار اختلال و عادی شناسایی شدند. از میان این افراد دو گروه 15 نفره به تصادف گزینش شدند. ابزار های گردآوری اطلاعات پرسشنامه اضطراب اجتماعی لایبویتز، خرده آزمون حافظه فعال آزمون هوش استنفورد- بینه- تهران بودند. یافته ها بیانگر آن بود که تفاوت معناداری در اضطراب اجتماعی کلی و نیز مولفه های شناختی (ترس) و رفتاری (اجتناب) آن در میان دو جنس وجود ندارد. همچنین تفاوت معناداری در عملکرد حافظه فعال و مولفه های آن در میان دو گروه افراد دچار اضطراب اجتماعی و گروه بهنجار وجود دارد. به طور کلی بر اساس یافته های این پژوهش، استرس موجب اختلال در عملکرد حافظه فعال گردید و در نهایت می توان استرس را به عنوان متغیر موثر و عامل در تعیین بخش قابل توجهی از واریانس عملکرد های شناختی و به ویژه حافظه و توجه مورد بررسی قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Anxiety and the Role of Boys and Girls Working Memory Function

نویسندگان [English]

  • Hassan Ashayeri 1
  • Fatemeh Jafari 2
  • Shiva Dolatabadi 3
1 Department of Basic Sciences in Rehabilitation, School of Rehabilitation, Rehabilitation Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Department of Psychology, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran
3 Assistant Professor of Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aims to examine gender differences in the level of social anxiety and social anxiety role in the performance of working memory was evaluated. To accomplish this goal of 8 high school students in public high schools in Tehran were selected first. Screening 600 individuals who were selected in a manner cluster ultimately impaired and normal people were identified. Of those, two groups of 15 subjects were randomly selected. Tools Laybvytz questionnaire of social anxiety, working memory subtests Stanford intelligence test Bynh- Tehran. Results showed that significant differences in overall social anxiety and cognitive factors (fear) and behavioral (avoidance) among the sexes does not exist. It is also a significant difference in the performance of working memory and its components among groups and individuals with social anxiety is normal. In general, based on the findings of this study, stress can interfere with memory function was activated. Finally, stress can be a factor in determining the variables affecting a significant proportion of the variance in cognitive function, particularly memory and attention examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social anxiety
  • working memory
  • verbal working memory
  • Non-Verbal Working Memory