بررسی وضعیت مولفه های سازمان یادگیرنده از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری،ایران.

2 گروه علوم تربیتی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا،ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی وضعیت مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران است.روش توصیفی از نوع زمینه یابی می باشد.جامعه آماری این تحقیق کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی که به تعداد 1776 نفر می باشند که حجم نمونه 320 نفر از طریق جدول کرجسی و مورگان به روش تصادفی خوشه ای و تصادفی ساده انتخاب شد.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته توسط رضایی،صالحی و خوش نظر در سال 89 با 40 سوال با طیف لیکرت تهیه شده و پایایی آن 75/0 بدست آمد اما محقق مجدداً جهت استفاده در این تحقیق بین 30 نفر به صورت تصادفی توزیع کرده  و پایایی آن را از طریق فرمول آلفای کرونباخ برابر 91/0 بدست آمد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی آزمون T استفاد شده است نتیجه تحقیق نشان داد که پنج مولفه سازمان یادگیرنده (قابلیت فردی،مدلهای ذهنی،آرمان مشترک،یادگیری تیمی و تفکر سیستمی) در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران از وضعیت قابل قبولی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey status the components of the learning organization of faculty members of Islamic Azad Universities in the province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Salehi 1
  • Mohammad Hajizad 2
1 Department of Education, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
2 Department of Education, Neka Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the status of the components of the learning organization is the Islamic Azad University, Mazandaran survey is a descriptive research method. Survey of university faculty members who are members of a sample of 320 people in 1776 Krjysy the table and Morgan were selected randomly and. By Salehi and data collection questionnaire with 40 questions with Likert good in 89 years was produced and reliability %75 was used in this investigation but realized after 30 randomly distributed And reliability through Cronbach's alpha formula equal to %91 to obtain and analyze data from both descriptive and inferential statistics were used to test T Results showed that five component LO (the individual, mental models, shared vision, team learning and systems thinking), Islamic Azad University, Mazandaran situation is acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learner organization
  • Faculty
  • university