بررسی تاثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری تخصصی تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی مقطع دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد مشهد انجام پذیرفته است. نمونه پژوهش از میان دانشجویان درس فناوری آموزشی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد مشهد انتخاب گردید. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون دو گروهی بوده و جامعه آماری آن متشکل از تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد است که در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 در رشته علوم تربیتی، مشغول به تحصیل بوده اند.  تعداد دانشجویان شرکت کننده در این درس 127 نفر بود که از این میان تنها 90 نفر مایل به شرکت در مطالعه پیش رو بودند، لذا داوطلبان به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابتدا از هر گروه پیش آزمونی در شرایط یکسان به عمل آمد و سپس طی 14 هفته گروه آزمایش به شیوه کارپوشه الکترونیکی و گروه کنترل به روش متداول سنجش (آزمون های چندگزینه ای، کوته پاسخ و تشریحی) در فرآیند سنجش و ارزشیابی مشارکت نمودند. در پایان ترم (14 هفته آموزشی) پس آزمونی برای هردو گروه برگزار شد. نتایج حاکی از آن بود که انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری افزایش یافته است. بر اساس نتایج مشاهده شده در خصوص تفاوت معنادار انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی گروهی که از طریق کارپوشه الکترونیکی درگیر فرآیند سنجش و ارزشیابی بودند می توان چنین نتیجه گرفت که استفاده از کارپوشه الکترونیکی در آموزش الکترونیکی به عنوان یکی از شیوه های اثربخش سنجش می تواند راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Affecting E-Portfolio on Students' Achievement Motivation and Achievement

نویسندگان [English]

  • Haniye Mastour 1
  • Khadijeh Aliabadi 2
  • Mohammad Mojtaba Keikhayfarzaneh 3
1 PhD student of Educational Technology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Associate professor's Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 PhD Student of Educational Psychology, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran
چکیده [English]

The present research aim is to investigate the effect of using E-Portfolio on students' Achievement Motivation and Achievement. The research sample has been selected among undergraduate students studying instructional technology in PNUM. The considered sample was selected through the random sampling and consisted of 90 persons that were investigated in the form of two groups. The present research design is of quasi-experimental type. First, for each group a pre-test was performed in the same condition. Then, during the 14-week training, experimental group used E-portfolio and the control group was evaluated by using conventional measurement methods. At the end of the semester (14-week training) post-test was held for both groups. The obtained results of analysis showed that there is a significant difference between two groups in Achievement Motivation and Achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • E-portfolio
  • E-Learning
  • achievement
  • Achievement motivation