بررسی اضطراب سلامت در بیماران مراجعه کننده به کلینیک‌های داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، عضو هیئت علمی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مرکز تحقیقات علوم رفتاری، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

شواهد موجود نشان می دهد که بیماری جسمی واقعی می‌تواند از عوامل تاثیر گذار در ایجاد اضطراب سلامت در این بیماران باشد. بر این اساس این مطالعه با هدف بررسی اضطراب سلامت در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه‌های مختلف داخلی انجام گردیده است. مطالعه‌ی حاضر از نوع توصیفی- مقایسه‌ای و نمونه مطالعه شامل 212 بیمار مراجعه‌کننده به شش درمانگاه تخصصی مختلف داخلی در دو بیمارستان عمومی تابعه دانشگاه شهید بهشتی می‌باشد. پس از گرفتن رضایت نامه از بیماران، پرسشنامه دمو گرافیک و فرم کوتاه پرسش‌نامه اضطراب سلامت را تکمیل  نمودند. برای تحلیل نتایج از آزمون ANOVA یک راهه برای تعیین تفاوت، بین گروه‌ها استفاده گردید. میانگین سنی آزمودنی های این مطالعه 64/38 سال (انحراف معیار،70/12) می باشد. 65 نفر(7/30 درصد) از جمعیت مورد مطالعه، مرد و 147 نفر (3/ 69 درصد) از آنها زن بودند. در جمعیت مورد مطالعه تفاوت آماری معنی داری بین زنان و مردان در نمره کل اضطراب سلامت مشاهده نشده است. به منظور مقایسه سطح اضطراب سلامت در میان گروه‌های مورد مطالعه، ابتدا با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه، میانگین نمرات آزمودنی های 6 گروه بیماران کلینیک های پوست، گوارش، روماتولوژی، نورولوژی، قلب و زیبایی در فرم کوتاه پرسشنامۀ اضطراب سلامت مقایسه شد و اختلاف معنی داری در بین آنان مشاهده گردید.  بین میانگین نمره‌های گروه‌های مذکور در فرم کوتاه پرسشنامه اضطراب سلامت از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بنابراین بین اضطراب سلامت و  بیماری‌های جسمی رابطه‌ی معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation Health Anxiety in Patients That Refer to Internal Clinics

نویسندگان [English]

  • Parvin Dibajnia 1
  • Saeedeh Panahi 2
  • Maryam Moghadasin 3
1 Associate Professor of Psychiatry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Faculty of Rehabilitation Sciences, Behavioral Sciences Research Center.Tehran, Iran
2 Associate Professor of Psychiatry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Faculty of Rehabilitation Sciences, Behavioral Sciences Research Center.Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Actual physical illness may be a major vulnerability factor in promoting health anxiety, and there is evidence of this from general medical setting to determination the health anxiety in Iranian patients that refer to medical clinics, this study was done. In this descriptive- comparative study, sample contains 212 patients attending to 6 clinics at two general hospital of Shahid Beheshti university of medical sciences were evaluated.  After informing consent, the health anxiety inventory (short form) and demographic question air were administered to patients. We used one way ANOVA test to determine differences in outcomes among groups. The data were analysed by SPSS 19 software. The present study included 65 (30.7%) male and 147 (60.3%) female with mean age 38.64 (SD=12.7). There were no significant difference between two sexes in health anxiety scores. The results of one way ANOVA test for comparison among six groups showed significant difference in health anxiety in patients. Our results indicated significant difference in health anxiety scores in medical patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Anxiety
  • patients
  • Medical