پیش‌بینی اضطراب، پرخاشگری و شایستگی اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی بر اساس کمال‌گرایی ناسازگارانه والدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی اضطراب، پرخاشگری و شایستگی اجتماعی کودکان پیش دبستانی بر اساس کمال گرایی ناسازگارانه والدین آنان بود. هشت مرکز پیش دبستانی در  تهران و سپس 170 کودک از این مراکز به تصادف انتخاب شدند. دو پرسشنامه کمال گرایی اهواز و فرم کوتاه ارزیابی رفتاری و شایستگی اجتماعی کودکان پیش از دبستان تکمیل شد. برای تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج حاکی از این بود که فقط کمال گرایی ناسازگارانه در مادران، می تواند پرخاشگری و اضطراب کودکان را پیش بینی کند،  اما کمال گرایی ناسازگارانه پدر نمی تواند این دو متغیر را پیش بینی کند. شایستگی اجتماعی نیز توسط کمال گرایی ناسازگارانه پدر و مادر پیش بینی نمی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Anxiety, Aggression and Social Competence among Preschool Children based on Parents' Maladaptive Perfectionism

نویسنده [English]

  • Khadijeh Abolmaali
Assistant Professor. Department of Psychology, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to predict anxiety, aggression and social competence among preschool children based on parents' maladaptive perfectionism. Eight of preschool centers in Tehran and then 170 children from these centers were randomly selected. Two questionnaires of Ahvaz perfectionism scale and Social Competence and Behavior Evaluation Scale for preschool children were completed. Multiple regression analysis was used to analyze the data. The results suggest that only maladaptive perfectionism of mothers can predict aggression and anxiety in preschool children, but the fathers' maladaptive perfectionism can't predict these two variables. Also, social competence could not be predicted by parents' perfectionism

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety
  • aggression
  • Social competence
  • Parents' Perfectionism