رابطه ی ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران دوره متوسطه شهر قزوین

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه علوم تربیتی، تاکستان، ایران

2 کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه علوم تربیتی، تاکستان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی با روش های تدریس سنتی و مدرن در بین دبیران  دوره متوسطه انجام شد. تحقیق از نوع همبستگی است و کلیه ی دبیران متوسطه علوم پایه و علوم انسانی ناحیه2 شهر قزوین در سال تحصیلی 93-1392 جامعه ی آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. نمونه شامل 115 دبیر بود که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام شد. نتایج نشان داد که بین انعطاف پذیری از ابعاد ذهنیت فلسفی و روش تدریس سنتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین جامعیت و تعمق با روش تدریس مدرن همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون گام به گام مشخص کرد که  انعطاف پذیری توانست 14 درصد از روش تدریس سنتی را تبیین نماید. جامعیت و تعمق نیز توانستند در دو گام حدود 23 درصد واریانس روش تدریس مدرن را تبیین کنند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین دبیران متوسطه رشته های علوم پایه و علوم انسانی در متغیرهای جامعیت، تعمق،  انعطاف پذیری، روش تدریس سنتی و روش تدریس مدرن تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Dimensions of Philosophical Mindedness and Teaching Methods in High School Teachers

نویسندگان [English]

  • Ali Hosseini Mehr 1
  • Fariba Emami 2
1 Assistant Professor. Department of Philosophy of Education, Islamic Azad University, Takestan Branch, Takestan, Iran
2 M.A in Philosophy of Education, Islamic Azad University, Takestan Branch, Takestan, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present research was to investigation of the relationship between dimensions of philosophical mindedness and teaching methods in high school teachers. Method study was correlation.  Statistical community was all s high school teacher from of management education district 2 Qazvin city. Sample includes 115 teacher that have been chosen via random sampling method. Assessment instruments were the researcher made questionnaire. Data was analyzed by using Pearson correlation coefficient, Stepwise multiple regression and Multivariate analysis of variance (MANOVA). Finding demonstrated that there is negative significant relationship between flexibility and traditional teaching methods. Also there is positive significant relationship between comprehensiveness and penetration with modern teaching methods. Stepwise regression analysis showed that flexibility could explain %14 of variance in traditional teaching methods and comprehensiveness and penetration, could explain %23 of variance in modern teaching methods. Multivariate analysis of variance showed that is not significantly different between dimensions of philosophical mindedness and teaching methods in high school teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophical mindedness
  • teaching methods
  • high school teachers