مقایسه عوامل ارزشگذاری انگیزه های کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

2 مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران.

3 گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.

چکیده

از جمله عواملی که در بقای سازمان ها می توان به عنوان فرآیندی اثر گذار ذکر کرد و همیشه باید مدنظر مدیران و مسئولان و کارگزاران یک سیستم باشد مسأله انگیزش کارکنان و عوامل مؤثر بر آن و نقش مهم این مسائل در کارآیی و اثر بخشی سازمان ها می باشد. با توجه به اهمیت انگیزش سعی شد این مسئله در علوم پزشکی مازندران و دانشگاه آزاد ساری موردبررسی گیرد تا عملکرد این دانشگاه ها در زمینه نیروهای انگیزشی کارکنان معین گردد. روش پژوهش زمینه یابی است.جامعه ی آماری پژوهش شامل کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ساری و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران است.روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده و برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مرگان استفاده شد که بر این اساس تعداد 384 نفر در این پژوهش مشارکت داشته اند.ابزار اندازه گیری پرسشنامه بود.در تدوین پرسشنامه اعتبار صوری و محتوا به کار رفت و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 805/0  محاسبه شد.داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss شامل روش های توصیفی و آزمونTوابسته ، Tمستقل استفاده شد.همانطوری که نتایج داده ها نشان داد تفاوت معنی داری بین کارکنان دانشگاه آزاد و علوم پزشکی مازندران از لحاظ عوامل انگیزشی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison beetween the motivation evaluation amoung the employees of Mazandaran Medical Medical University and sari azad University

نویسندگان [English]

  • Kiumars niazazari 1
  • Fattane amuei 2
  • Mohammad taghi maddah 3
1 Head and faculty of sari Azad Islamic university
2 teather and educational management Phd student sari azad islamic university
3 faculty member of sari Azad Islamic university
چکیده [English]

Among the factors that can be mentioned to as impressive factors in survival of an organization and must always be considered by managers and the people in charge , are the motivation among employees , the factors that can be effective on it ,and the important role of this motivation in applicability and effectiveness of organizations. Considering the importance of motivation it is attempted to carry out a research on it comparing Mazandaran Medical University and Sari Azad University. This research has been done with objective Comparison of valuation factors motivation beetween employees eslamic azad university with mazandaran university of medical sciense until determine performance this universities employees  motivation forces.The research methodology is survey. Research statistical population are 1753 person of personal eslamic azad university with mazandaran university of medical sciense . Sampling method was classifical random and for determination sample volume has been used of statistical methods. In the case participated 384 person in this research? Data collection has been done by questionnaire .for determination questionnaire validity have been used content and formal validity and reliability of questionnaire was studied with utilization of cronbach, alpha and was calculate ./805 the research data analysis was carried out by descriptive statistics such as (mean, vrians and standard deviation) and inferential statistics such as (one group t test, independent two groups). The research finding demonstrate that: There are significant different beetween factors employees eslamic azad university with mazandaran university of medical sciense .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • Apprppriate condition
  • Attention and gratitude
  • honesty
  • discipline