ارائه مدلی جهت خودسنجی عملکرد گروههای آموزشی در دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه 3

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن ،تنکابن ،ایران

2 استادیارگروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

از آنجایی که نظامی منسجم برای سنجش عملکرد مراکز آموزش عالی در زمینه های مختلف وجود ندارد لذا تحقیق حاضر برآن است در رابطه با عملکرد گروه های آموزشی که یکی از مهمترین عناصر دانشگاهی است، یک مدل عملی خودسنجی ارائه دهد. در مدل حاضر سعی شده که از نقطه نظرات و تجربیات اعضا هیئت علمی دانشگاههای آزاد اسلامی در رابطه با 7 عامل مهم دانشگاهی پیشنهادی استفاده شود که این عوامل عبارتند از: 1- اهداف، جایگاه سازمانی، مدیریت و تشکیلات. 2- هیئت علمی  3- دانشجویان  4- راهبردهای یاددهی-یادگیری 5- دوره های آموزشی و برنامه های درسی  6- امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی  7- دانش آموختگان که هر عامل مرکب از تعدادی ملاک و هر ملاک از تعدادی نشانگر و شاخص تشکیل شده است. عوامل، ملاک ها و نـشانگر ها در قــالب پرسشــنامه با ضریب آلفا 98/. تهیه و در اختیار اعضاء هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی گیلان و مازندران قرار گرفت. از ملاکها ، نشانگرها و شاخص ها مدل پیشنهادی استخراج گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model for self-educational groups in the Islamic Azad University District 3

نویسندگان [English]

  • Zohreh Shakibaei 1
  • Ali Khalkhali 2
1 Assistant professor. Department of education, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran
2 Assistant professor. Department of education, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

As there is no integrated system to assess the performance of higher education institutions ,so this study tries to present an operational model to self assess the performance of university departments as the most important part of universities. It attempts to use the view points and experiences of Islamic Azad University faculty members which consists of seven elements: 1.goals, organization status, management and structure.2.faculty members, 3.students, 4.teaching-learning strategies, 5.educational periods and educational planning, 6.education and research possibilities and tools and 7.educated students .Each one of elements consists of some criterions, and any criterion consists of some indicators sand indexes. All of these with Alpha 0/98 prepared and distributed between faculty members of Islamic Azad University faculty members in Gilan and Mazandaran.A model presented through these criterions, indicators and indexes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self assessment
  • Model
  • performance
  • Educational Departments