بررسی وضعیت مولفه های کفایت اجتماعی در طراحی برنامه درسی پایه ششم ابتدایی از منظر معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه علوم تربیتی، تاکستان، ایران

2 کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه علوم تربیتی، تاکستان، ایران

چکیده

       این پژوهش با هدف بررسی وضعیت مولفه های کفایت اجتماعی در طراحی برنامه ی درسی پایه ی ششم ابتدایی، روش توصیفی _ پیمایشی را به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز، به کار گرفته است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، کلیه معلمان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان تاکستان به تعداد 50 نفر بوده اند که با روش تمام شماری هر 50 معلم شاغل به تدریس در سال تحصیلی 93-92 به عنوان نمونه ی آماری مورد نظرسنجی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی کفایت اجتماعی فلنر است که متناسب با اهداف پژوهش بومی و مورد استفاده واقع گردید. روایی محتوایی و روایی سازه ی ابزار اندازه گیری بر اساس قواعد تهیه پرسشنامه و نظر متخصصین مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ 84% به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از شاخص های آمار توصیفی و آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردید. نتیجه ی پژوهش حاضر نشان داد میزان توجه به بعد شناختی، انگیزشی و هیجانی کفایت اجتماعی در برنامه ی درسی پایه ی ششم به صورتی معنی دار در سطح بالاتر از میانگین قرار دارد و میزان توجه به بعد رفتاری کفایت اجتماعی در برنامه ی درسی پایه ششم در سطح معنی داری 1% پایین تر از میانگین می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Situation of Components of Social Competence in Curriculum Design of Sixth Grade, From the Perspective of Teachers

نویسندگان [English]

  • Mehr Hosseini 1
  • Soheila Zalbeigi 2
1 Assistant Professor. Department of Philosophy of Education, Islamic Azad University, Takestan Branch, Takestan, Iran
2 M.A in Philosophy of Education, Islamic Azad University, Takestan Branch, Takestan, Iran
چکیده [English]

The principal aim of the present study was review the situation of components of social competence in curriculum Design of sixth grade, from the perspective of teachers. The population    and sample were the same and includes all 50 teachers of sixth grade elementary of Takestan city. Research tool was Social Competence Questionnaire of Felner with minor changes in asking method of questions. Face and content validity and reliability of the questionnaire in Cronbach's alpha method were verified. Research method was Descriptive - survey. The results showed that the Cognitive aspect of social competence in the sixth grade textbook is significantly at a lower level than average. The behavior aspect and thriller aspect and emotional aspect of social competence in the sixth grade textbook is non-significantly at a higher level than average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social competence
  • Life skill
  • Curriculum
  • Curriculum Design
  • Curriculum of Sixth Grade