بررسی رابطه هوش معنوی و جهت گیری هدفی بر اضطراب امتحان دانش آموزان سال دوم و سوم متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز و دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی آزاد اسلامی واحد رودهن،رودهن، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز، الیگودرز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر سنجش رابطه هوش معنوی و جهت گیری هدف برای اضطراب امتحان دانش آموزان سال سوم متوسطه بروجرد است. روش پژوهش به صورت توصیفی – همبستگی و حجم نمونه برآورده شده، برابر 300 نفر است که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری شامل سه پرسشنامه سنجش هوش معنوی بدیع، جهت گیری هدفی با تون و همکاران و اضطراب امتحان دریسکول می باشد. برای تحلیل داده های حاصله از روش آماری تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد. یافته ها نشان داد که 37 درصد دانش آموزان اضطراب امتحان را نشان می دهند و بین هوش معنوی و جهت گیری تبحری با اضطراب امتحان یک رابطه منفی و معنی دار وجود دارد و با استفاده از دو متغیر هوش معنوی و جهت گیری هدفی تبحری با توان بیشتری می توان اضطراب امتحان را پیش بینی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the Relationship between Spiritual Intelligence and Goal Orientation on Test Anxiety of Students in the Second and Third Years of High

نویسندگان [English]

  • Hadi Abdi 1
  • Ali Mahmoudi 2
  • Khalil Ghaffari 3
1 PhD Student in Educational Psychology, Islamic Azad University, Roodehen Branch,Roudehen, Iran
2 University Lecturer at Islamic Azad University, Aligoodarz Branch and PhD Student in Educational Psychology, Roodehen, Branch, Roudehen, Iran
3 Islamic Azad University, Aligoodarz Branch, Aligoodarz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to assess the relationship between spiritual intelligence and goal orientation for test anxiety among the second and third year secondary school students of Boroujerd. Research method is descriptive - correlation and estimated sample size is 300 people that were selected in a multi-stage cluster random sampling. For measurement, three questionnaires of Badie spiritual intelligence, Baton et.al goal orientation and Driscoll’s test anxiety. To analyze data obtained, statistical method of simultaneous regression method was used. Results showed that 37 percent of students show test anxiety and there is a significant negative correlation between spiritual intelligence and mastery orientation and test anxiety and test anxiety can be predicted with more power using two variables of spiritual intelligence and mastery goal orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual intelligence
  • goal orientation
  • test anxiety