رابطه هوش سازمانی با شادکامی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، گروه مدیریت آموزشی، مرودشت، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

چکیده

       این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش سازمانی با شادکامی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان این واحد دانشگاهی به تعداد 230 نفر می باشد که به روش تصادفی طبقه ای و بر اساس جدول مورگان تعداد 151 (78 نفر زن و 73 نفر مرد) نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات این پژوهش از سه پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت، شادکامی آکسفورد و رضایت شغلی اسمیت استفاده گردید. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با روش همزمان، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد بین هوش سازمانی با شادکامی و رضایت شغلی، رابطه معناداری وجود دارد و در بین ابعاد هوش سازمانی، مؤلفه های سرنوشت مشترک و روحیه قادر به پیش بینی شادکامی و مؤلفه های چشم انداز استراتژیک، روحیه و میل به تغییر قادر به پیش بینی رضایت شغلی می باشند. ضمن اینکه بر اساس نتایج به دست آمده بین ابعاد هوش سازمانی، بعد روحیه قوی ترین پیش بینی کننده برای شادکامی و رضایت شغلی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Intelligence with Happiness and Job Satisfaction Staffs of Islamic Azad University Marvdasht Branch

نویسندگان [English]

  • Ebadolah Ahmadi 1
  • Ahmad Reza Oji Nezhad 1
  • Neda Ranjbar 2
1 Assistant Professor, Islamic Azad University, Marvdasht Branch
2 M.A. of Educational Administration, Islamic Azad University, Marvdasht Branch
چکیده [English]

The present study was carried out in order to investigate the relationship between organizational intelligenc with happiness and job satisfaction among personnel of Islamic Azad University Marvdasht Branch. Method of research was descriptive of the correlative type. The statistic population of the research included all the personnel at this university, sum of 230 people, among whom 151 people (78 women and 73 men) were selected randomly on the basis of Morgan table. In order to collect data for the study, these three questionnaires were used; Albrecht Organizational Intelligence, Oxford Happiness, and Smith Job Satisfaction. Data was processed through Pierson Correlation Coefficient and Multiple Regression. Results demonstrated that there is a significant relationship between organizational intelligence and happiness and job satisfaction. Moreover, among the variables of organizational intelligence, shared fate and mood are capable of predicting happiness, and strategic vision, mood and appetite for change are capable of predicting job satisfaction. Nonetheless, according to the obtained results, mood is the strongest predicator among the aspects of organizational intelligence for happiness and job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Intelligence
  • Happiness
  • Job Satisfaction