بررسی اثربخشی درمان رفتاری- شناختی گروهی بر اضطراب، استرس و افسردگی در کودکان دیابتی بیمارستان 17 شهریور رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، واحد خوراسگان، ایران

2 گروه کودکان، استادیار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان،رشت، ایران

چکیده

      در سالهای اخیر شاهد افزایش تحقیقات در زمینه اثر بخشی درمانهای مختلف روانشناختی در کمک به افراد مبتلا به بیماریهای جسمانی مختلف می باشیم  . هدف کلی این پژوهش تعیین اثربخشی درمان رفتاری-شناختی گروهی بر اضطراب ، استرس و افسردگی در کودکان دیابتی بیمارستان 17 شهریور رشت می باشد. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل می باشد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان مبتلا به دیابت نوع یک که از اسفند سال 1392 تا ابتدای تیر ماه 1393 برای درمان به بیمارستان 17 شهریور شهر رشت مراجعه نمودند می باشد و نمونه آماری شامل 30 نفر از آنان است که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش(15 نفر) و کنترل(15 نفر) قرار گرفتند و برنامه درمان شناختی-رفتاری گروهی برای گروه آزمایش در 12 جلسه 5/1 ساعته صورت گرفت و پس از اتمام درمان ،پس آزمون برروی هر دو گروه اجرا شد. متغیرهای افسردگی، استرس و اضطراب دو گروه بیمار در درو مرحله ی پیش از اجرا و پس از اجرا مورد بررسی قرار گرفته شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه اختصاصی افسردگی، اضطراب و استرس داس ۴۲ لاویبوند و پرسش نامه دموگرافیک بود . در این پژوهش از آزمون های، کلموگروف اسمیرنوف، تی تست پیش آزمون و پس آزمون( جفت شده)  و تی تست دو متغیره مستقل استفاده شده که داده ها بوسیله نرم افزار SPSS تحلیل گردید. میانگین نمرات افسردگی و استرس و اضطراب  در دو  مرحله ی پیش آزمون و پس  آزمون در دو گروه آزمایش و شاهد نشان می دهد که  اجرای درمان رفتاری-شناختی باعث کاهش میزان اضطراب و  کاهش میزان استرس  می شود و بر میزان افسردگی بیماران اثر معناداری نداشته است. نتایج این پژوهش موید تأثیر ارایه درمان شناختی-رفتاری گروهی بر اضطراب ، استرس می باشد. از این رو توصیه می شود این الگو به عنوان یکی از الگوهای درمانی در جهت کاهش اضطراب و استرس به کودکان دیابتی ارایه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the Effectiveness of Cognitive Behavioral Group Therapy on Anxiety, Stress and Depression in Diabetic Children of 17 Shahrivar Hospital at Rasht City

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Manshae 1
  • Shahin Kouh Manaie 2
  • Seyedeh Sara Mousavi 1
1 Department of Psychology, Islamic Azad University, Khorasegan, Branch, Isfahan, Iran
2 Department of Psychology, Islamic Azad University, Khorasegan, Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In recent years, research on the effectiveness of different psychological treatments to help people with different physical diseases has bene increased. The overall goal of this study was to determine the effectiveness of cognitive behavioral group therapy treatment on anxiety, stress and depression in diabetic children in 17 Shahrivar Hospital at Rasht.  Materials and Methods: This study is semi-experimental and the type of the pre-test and post-test control group. The statistical population of this study consists of all children with Type I diabetes who were admitted to 17 Shahrivar Hospital of Rasht for treatment from March 2013 until the beginning of July 2014. The statistical sample consisted of 30 people who were randomly divided into two experimental (n = 15) and control groups (n=15). And cognitive-behavioral group treatment program were done for experimental group for 12 sessions of 1-5 hours. And after completion of the treatment, posttest was performed on both groups. Variables of depression, stress and anxiety in the two groups of patients were discussed in two stages of pre-implementation and post-implementation. The instrument used in this study was specific questionnaire for depression, anxiety and stress DASS 42 and demographic questionnaire were used. In this study, Kolmogorov-Smirnov, t-test, pre-test and post-test (paired) and bivariate independent t-test were used which the data was analyzed by SPSS software. The mean scores of depression and anxiety in the pretest and posttest in experiment and control group shows that implementation of cognitive behavioral therapy reduced the rate of anxiety and reduce stress and depression in the patients had no significant influence. The present study revealed that cognitive behavioral therapy group effect on anxiety and stress. It is therefore recommended to use this model as a treatment pattern for reducing anxiety and stress patterns in diabetic children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-behavioral group therapy
  • anxiety
  • Stress
  • Diabetic Children