بررسی رابطه فرهنگ دانشگاهی با هویت دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ایران

2 استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه فرهنگ دانشگاهی با هویت دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات انجام گرفت. به این منظور یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تدوین شد که رابطه بین سازگاری، انطباق پذیری، در گیر شدن در کار و رسالت که شاخصه های فرهنگ سازمانی می باشند را به عنوان متغییر مستقل با هویت دانشجویی به عنوان متغییر وابسته تشکیل دادند. به منظور گردآوری داده های لازم، پرسشنامه ای شامل 51 گویه (36 گویه مربوط به سنجش فرهنگ دانشگاهی و 14 گویه مربوط به هویت دانشجویی)  طراحی گردید. روایی پرسشنامه با نظر متخصصین و اساتید مورد بررسی و تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی، پرسشنامه بین تعداد 50 نفر از دانشجویان توزیع شد و با استفاده از نرم افزار spss ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ها محاسبه و مقدار آن 0.93 بدست آمد. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشکده های علوم تحقیقات تهران و نمونه بر گرفته از آن براساس جدول مورگان تعداد 378 نفر بودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از توزیع پرسشنامه، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بین فرهنگ دانشگاه و هویت دانشجو با ضریب همبستگی (0.368=r) در سطح (p=0/05) رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین با توجه به محاسبات انجام شده بین مولفه های فرعی فرهنگ دانشگاهی با هویت دانشجویی هم رابطه معنی دار وجود داشت. از اینرو در تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که برای تقویت و ارتقای هویت دانشجویان دانشگاه باید به تقویت و اصلاح فرهنگ دانشگاه اقدام نمود تا دانش آموختگان دانشگاه ها بتوانند به هنگام ورود به بازار کار از بهره وری بیشتری برخوردار باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between University Culture and Student Identity in Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Mitra Layeghi 1
  • Abdolrahim Navehebrahim 2
1 Department of Educational Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Educational Administration, Science and Research Branch , Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to find out the relationship between university culture and student identity in Islamic Azad University. According to Denison (2000), university culture as an independent variable is defined as compatibility, flexibility, job envolvement, and duty. Hypotheses were proposed for the relationships between these four components of university culture and student identity.  To collect the required data, a questionnaire was designed with 51   items (30 questions related to the educational culture and the rest 21 ones related to   student identity). The validity of the questionnaire was approved by experts and, for reliability, questionnaire was distributed between 30 pilot students and its Kronbach’s alpha coefficient was calculated equal to 0.93. Statistical population included all students of Islamic Azad University, Science and Research Branch and its sample was 378 persons according to Morgan table. The Pearson Correlation Coefficient was used for data analysis. Results show that there is a significant relationship between university culture and student identity with Correlation Coefficient of r=0.380 at probability value of P=0.05. Based on the collected data, there is also a correlation between additional component of university culture and student identity.  Consequently, it can be inferred that collegiate culture shall be improved and amended for improvement of students’ identity and efficiency when they enter the job market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Student Identity