رابطه بین راهبردهای تنظیم هیجانی با شادکامی در دانش آموزان پسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی، آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب

3 دانشجوی دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین راهبردهای تنظیم هیجانی با شادکامی در دانش آموزان پسر بود. روش پژوهش  توصیفی– تحلیلی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر میاندوآب در سال تحصیلی 92-1391 بودند. نمونه آماری پژوهش شامل 200 دانش آموز پسر بود؛ که بصورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند، و  به مقیاس تنظیم هیجانی گراس و جان (با پایایی 57/0) و مقیاس کوتاه افسردگی- شادکامی جوزف و همکاران (با پایایی 69/0) پاسخ دادند. داده های پژوهش توسط روش های آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین راهبرد فرونشانی با شادکامی ( ) همبستگی منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، فرونشانی می تواند تغییرات مربوط به شادکامی را به صورت منفی و معنادار پیش بینی کند ( ). نتایج این بررسی نشان داد که از بین دو راهبرد ارزیابی مجدد و فرونشانی، راهبرد فرونشانی می تواند تغییرات مربوط به شادکامی را در دانش آموزان پیش بینی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Emotion Regulation Strategies with Happiness in Boy Students

نویسندگان [English]

  • Abdollah Ghasempour 1
  • Heidar Jodat 2
  • Abozar Naseri 3
1 General Psychology MA, University of Mohaghegh Ardabili
2 Physical Education MA, Education Miyandoab City
3 Ph.D Student, University of Tehran, Exceptional Children Education and Psychology
چکیده [English]

The objective of the present study was to examine Relationship between emotion regulation strategies with happiness in boy students. The method of the study was descriptive- analytic type of correlation and the statistical population included all student of Miyandoab city high school during 1391- 1392 (2012- 2013). The statically sample of the research included 200 boy student; who were selected through multistage cluster sampling, and answered Gross & John Emotion Regulation Strategies Scale (with 0.57 reliability) and Joseph and et al Short Depression-Happiness Scale (with 0.69 reliability). The data collected from the sample were analyzed using the statistical methods of correlation and regression. The results revealed that suppression strategy negatively correlated with happiness (r = -0/23). Also, suppression strategy negatively and significantly (p< .001, R2 = 0/054) predicted the changes related to happiness. This study indicated that from two strategies of reappraisal and suppression, suppression strategy can predict changes of happiness in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion Regulation Strategies
  • Happiness
  • Suppression
  • Students