بررسی رابطه ویژگی های مدیران و توانمندسازی آنها در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه سه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، گروه علوم تربیتی، ساری، ایران

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، گروه علوم تربیتی، ساری، ایران

چکیده

        این پژوهش با هدف بررسی رابطه ویژگی های مدیران و توانمندسازی آنها در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه سه انجام شده است. این پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی بوده و جامعه آماری آن را رؤسا و معاونین واحدها، رؤسا و معاونین دانشکده ها، مدیران گروه ها، مدیران و مسئوولین ادارات دانشکده ها(مسئوولین اداری، آموزشی، پژوهشی) در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه سه در سال تحصیلی92-1391 که شامل 750 نفر می باشند، تشکیل داده اند. حجم نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران در 6 واحد دانشگاهی چالوس، ساری، نور، نکا، بهشهر و محمودآباد، 253 نفر انتخاب گردید. روش نمونه گیری آن به صورت تصادفی طبقه ای بود. برای گردآوری داده ها نیز از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در روش میدانی پرسشنامه بسته پاسخ با 100 گویه در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت تنظیم گردید که ویژگی های مدیران(جنسیت، تحصیلات، واحد دانشگاهی، سن ، سابقه کار) و مؤلفه های توانمندسازی مدیران در چهار بعد ساختاری، مدیریتی، انگیزشی و مشارکتی را مورد سنجش و اندازه گیری قرار داده است. داده های جمع آوری شده نیز در محیط SPSS طبقه بندی و پایایی با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه شد(96/0). یافته های پژوهشی حاکی از آن است که میزان تأثیر ابعاد توانمندسازی مدیران در زنان و مردان برابر و در افراد با تحصیلات مختلف نیز برابر می باشد. میزان تأثیر ابعاد توانمندسازی مدیران در افراد واحدهای مختلف برابر می باشد. بین سن و سابقه کار و ابعاد توانمندسازی مدیران رابطه معنی داری وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Relationship between managers and empowering them in the third district of Azad University

نویسندگان [English]

  • Kiumars Niaz Azari 1
  • Maryam Taghvaie Yazdi 2
1 Department of Education, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
2 Department of Education, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
چکیده [English]

This study investigated relation between features of managers and their empowerment in Islamic Azad Universities, Region 3. This was descriptive research, kind of survey and Its population was consisting of unit's directors and deputes ,college's directors and deputes, managers of group, managers and college's  officials(administrative ,educational and research officers) in Islamic Azad Universities , Region 3 in 2011-2012 which include N = 750. Sample is chosen based on Cochran formula including 253 people. Stratified sampling was used randomly. For collecting data, library and field methods are applied. In field way, responses closed questionnaire with 100 Statements was adjusted in 5-level Likert scale which measure components and features of manager's empowerment. Collected data was classified in SPSS and confidence coefficient was calculated by Cronbach Alpha method ( 0/96). The effective factors for managers empowerment of academic units in four dimensions, structural, managerial, motivational and participatory identification and the load factor was determined. Research findings showed that Empowerment dimensions of women and men and the different educated persons in the managers is the same. Empowerment dimensions of the different units in the managers is the same. There is no significant relationship between age and experience and managers Empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • managers features