ارتباط کمال گرایی، جرأت ورزی و میزان سازگاری دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان (92-1391)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی

چکیده

پژوهش حاضر رابطه بین کمال گرایی، جرأت ورزی و میزان سازگاری را بررسی می کند. نمونه پژوهش شامل 365 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان درسال تحصیلی 1391 است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. اندازه گیری متغیرهای پژوهش (کمال گرایی، جرأت ورزی و سازگاری) توسط پرسش نامه های کمال گرایی هیل، جرأت ورزی شان و هرزبرگر وکتز و سازگاری بل انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه براستفاده از مقادیر توصیفی ازضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون، تحلیل واریانس و آزمون T مستقل استفاده شد. یافته ها نشان داد که کمال گرایی و جرأت ورزی توان پیش بینی میزان سازگاری دانشجویان را دارد و نمره جرأت ورزی بیشترین اثر را برروی نمره سازگاری دارد. بین کمال گرایی و جرأت ورزی دانشجویان ارتباط معناداری وجود دارد هم چنین بین کمال گرایی و سازگاری  و بین جرأت ورزی و سازگاری هم ارتباط معناداری وجود دارد. سه متغیر کمال گرایی، جرأت ورزی و سازگاری در بین دانشجویان دانشکده های مختلف یکسان نیست. دربررسی روابط بین کمال گرایی، جرأت ورزی، سازگاری با سن نتایج نشان می دهند که بین کمال گرایی و سازگاری با سن ارتباط معناداری مشاهده نمی شود ولی بین جرأت ورزی و سن ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین درارتباط این سه متغیر با وضعیت تأهل نتایج بیانگر این است که نمرات کمال گرایی، جرأت ورزی و سازگاری دانشجویان متأهل به مراتب بیشتر از نمرات دانشجویان مجرد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of Perfectionism, Assertiveness and Adjustment of Female Students of Isfahan University (2012-2013)

نویسندگان [English]

  • Fariborz1 Sedigh Arfai 1
  • . Mohammad Reza Tamannaifar 1
  • Marziyeh Rezaeinia 2
1 Assistant Professor of Psychology University of Kashan, Kashan, Iran
2 MA Student of Educational Psychology
چکیده [English]

The present research investigates the relationship between perfectionism, assertiveness and adjustment. Sample of Study is including 365 individuals of students of Isfahan University for the academic year of 2012 who were selected through a simple random method. Measured variables (perfectionism, assertiveness, and compatibility) by Hill Perfectionism questionnaire, shun, herzbergr and kets assertiveness questionnaire and Bell Adjustment questionnaire. Data were analyzed by statistical indexes like Pearson's correlation coefficient, analysis of regression, analysis of variance (ANOVA), and independent T-test. Results showed that perfectionism and assertiveness predict Adjustment of students and scores of assertiveness has the greatest effect   on scores of adjustment. There is a significant relationship between perfectionism and assertiveness the   students. There is, also, a Significant relationship between perfectionism and of adjustment and there is, also, a Significant relationship between assertiveness and adjustment. Three variables of perfectionism, assertiveness and adjustment is not the same among students of different faculties. The results of consider relations between perfectionism, assertiveness and adjustment, with age, show than there is not significant relationship between perfectionism and adjustment with age but there is a positive correlation and significantly between assertiveness and age. About of the Relationships between these three variables with marital, also, the results indicate that scores of perfectionism, assertiveness, and adjustment for married students as compared with single students is far more than grades.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perfectionism
  • Assertiveness
  • Adjustment
  • Students
  • Esfahan University