مقایسه ی سبک های یادگیری، سبک های مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز و غیرممتاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک های یادگیری، سبک های مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز و غیر ممتاز انجام شده است. پژوهش توصیفی و از نوع مقایسه ای می باشد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و بدین ترتیب 100 نفر از دانشجویان ممتاز و غیرممتاز دانشگاه کردستان که واجد شرایط پژوهش حاضر بودند، به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها پرسشنامه سبک های یادگیری ورمونت و ون ریجسویک (ILS)، پرسشنامه رویکردهای مطالعه مارتون و سلجو، پرسشنامه مدیریت زمان بریتون و تسر و نیز پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی مورد استفاده قرار گرفت. برای تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نشان داد که بین سبک های یادگیری و مطالعه دانشجویان ممتاز و غیر ممتاز تفاوت معناداری وجود دارد، اما بین دو گروه از لحاظ استفاده بهینه از وقت اختلاف معناداری مشاهده نشد. لازم است با برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت زمان و همچنین آموزش راهبردهای یادگیری و مطالعه موثر به دانشجویان توسط مسئولین آموزشی و مراکز مشاوره دانشگاه ها اقدامات لازم به عمل آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Learning Styles, Study Styles and Time Management in Gifted and Non-Gifted Students

نویسندگان [English]

 • Abdollah Moatamedy 1
 • Soghra Ebrahimi Qavam 2
 • Yousef Aazami 3
 • Hamed Chopan 3
 • Yoones Dostian 3
1 Assistant Professor of Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Educational Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 MA Student of General Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study compared the learning styles, study styles and time management in gifted and non-gifted students. This research is descriptive-comparison. Simple random sampling was used to select a sample of 100 students from gifted and non-gifted Kurdistan University are eligible for this research were randomly selected. For data gathering, Vermont and Van Ryjsvyk Learning style questionnaire (ILS), a Marton and Sljv study approaches questionnaire and, Bryton and Tesr management time inventory and demographic characteristics questionnaire was used. For data analysis using SPSS software and descriptive and inferential statistical methodsere used. Results: showed that between gifted and non-gifted students learning styles and study styles there was significant difference, but the two groups were not significantly different in terms of efficient use of time. It is a time management workshops and teaching effective learning and study strategies by educational and counseling services to students by the university authorities to take action to occur.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Learning Styles
 • Study Styles
 • time management
 • student
 • Gifted
 • Non-Gifted