نقش مطالعه غیردرسی بر عملکرد تحصیلی و مهارت اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آباده، گروه علوم تربیتی، آباده، ایران .

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، گروه علوم تربیتی، مرودشت، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش مطالعه غیردرسی بر عملکرد تحصیلی و مهارت اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه بود. روش پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه ای بود و جامعه پژوهش دانش آموزان دوره متوسطه شهر بالاده در سال تحصیلی 92-91 بود که از میان آنها 200 دانش آموز دختر و پسر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از سه پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه عملکرد تحصیلیEPT فام و تیلور (1999)، پرسشنامه مهارت اجتماعی کرامتی (1381) و پرسشنامه محقق ساخته مطالعه غیردرسی. برای تجزیه و تحلیل یافته ها، علاوه بر روشهای آمار توصیفی از آزمون تی مستقل و یومان ویتنی استفاده شد و نتایج بدست آمده نشان داد که مطالعه غیردرسی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان و ابعاد آن اثر معنی داری ندارد ولی بر مهارت اجتماعی دانش آموزان اثر مثبت معنی دار دارد. همچنین  عملکرد تحصیلی و مهارت اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of extracurricular academic performance and social skills to high school students

نویسندگان [English]

  • Abbas Gholtash 1
  • Ahmadreza OjiNejad 2
  • Tahereh Gandomkar 3
1 Assistant Professor. Islamic Azad University . Abadeh Branch. Department of Educational Sciences; Abadeh, Iran
2 Assistant Professor. Islamic Azad University . Marvdasht Branch. Department of Educational Sciences; Marvdasht, Iran
3 M.A Degree Curriculum Field. IAU Marvdasht Branch.
چکیده [English]

                The present study aims to investigate the role of extra-curricular studying on the educational performance and social skills of high school students. The study design was descriptive and to be more specific, causal-comparative. The population of this study was 814 students from Baladeh city in 2012-2013 school year.  200 students were selected from this population through random sampling with gender as a variable for selection. To assess the variables three questionnaires were used including:   Fam & Taylor (1999) EBT educational performance questionnaire, Keramati (2001) social skills questionnaire and a researcher-constructed extra-curricular studying questionnaire. Descriptive statistics, Independent T-Test and Mann–Whitney U test were used to analyze the data. The analyses revealed that extra-curricular studying has no significant effect on the educational performance of the students but it has a significant positive effect on their social skills. Moreover, no significant difference between the educational performance and social skills of the male and female students was observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social skills
  • educational performance
  • extra-curricular studying