تاثیر آموزش مفاهیم فرهنگی لادو بر توانایی نگارش پاراگراف توصیفی زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

2 دانش آموخته دوره کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

چکیده

                پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی آموزش مفاهیم فرهنگی لادو بر توانایی نگارش پاراگراف توصیفی زبان انگلیسی در زبان آموزان ایرانی پرداخته است. پرسش اصلی که پژوهش حاضر سعی در جستجوی پاسخ آن داشت این بود که آیا آموزش مفاهیم فرهنگی لادو قادر است توانایی نگارش پاراگراف توصیفی فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی را در سطح دانشگاهی ارتقاء بخشد یا خیر. به منظور یافتن پاسخ پرسش مذکور 60 ترجمه آموز سال دوم  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن از طریق آزمون تعیین سطح آکسفورد (OPT) از میان100 دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی به عنوان جامع آماری انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و گواه جهت شرکت در آزمایش تقسیم گردیدند. سپس پیش آزمون پاراگراف نویسی توصیفی زبان انگلیسی از هر دو گروه به عمل آمد و به دنبال آن گروه آزمایشی در معرض 10 جلسه تمرین متغیر مستقل شامل آموزش پاراگراف نویسی توصیفی به همراه آموزش مفاهیم فرهنگی لادو که پنج مقوله: «نظام حمل ونقل»، «نظام آموزشی»، «ورزش»، «آداب و رسوم و جشن ها» و «رفتار های مذهبی»  را در بر میگرفت، قرار گرفت؛ در حالیکه گروه گواه از روش های موجود آموزش پاراگراف نویسی توصیفی زبان انگلیسی در کلاس درس بدون آموزش مفاهیم فرهنگی مذکور بهره جست. پس از آن، از هر دو گروه پس آزمون نوشتار توصیفی به عمل آمد. داده های بدست آمده از طریق آزمون تی وتحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتیجه گرفته شد که توانایی پاراگراف نویسی توصیفی زبان آزمودنی های گروه آزمایشی در اثر آموزش مفاهیم فرهنگی لادو ارتقاء یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Teaching Lado’s Concepts of Culture on Iranian EFL Learners’Descriptive Writing

نویسندگان [English]

  • Ramin Rahimy 1
  • Rosita Atabaki 2
1 Department Of English Language, Assistant Professor, Islamic Azad University, Tonekabon Branch-Iran.
2 Department Of English Language, M.A Candidate, Islamic Azad University, Tonekabon Branch-Iran
چکیده [English]

                The present study aimed to investigate the effect of teaching Lado’s concepts of culture on Iranian EFL learners’ description writing. The main question of this study attempted to answer was whether teaching Lado’s concepts of culture might enhance higher ability of description writing in Iranian learners of English at university level. To answer this question, 60 sophomore undergraduate translator trainees were selected via administrating the Oxford Placement (OPT). Then, they were divided into two groups of 30 and were randomly assigned to an experimental and a control group. A pretest of descriptive writing was administered to both groups, after that, the experimental group was taught five categories of Lado’s cultural concepts including transportation system, educational system, sport, customs and festivals, and ritual behaviors for 10 sessions while there was no treatment of the concepts to the control group. A posttest of descriptive writing was then administered to both groups and data were analyzed via calculating an independent sample t-test and ANCOVA coefficients. The results indicated that Iranian EFL learners in the experimental group received higher scores in description writing after being treated with 10 sessions of Lado’s concepts of culture. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • Cultural Concepts
  • second language writing
  • Teaching Descriptive Writing
  • Coherence
  • Cohesion