تأثیرآموزش راهبردهای تقویت حافظه بر حافظه ی دیداری و املای دانش آموزان دبستانی دارای اختلال یادگیر ی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاین، قاین، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

چکیده

                پژوهش حاضر با هدف تأثیر آموزش راهبرد های تقویت حافظه بر تقویت حافظه دیداری و بهبود املا دانش آموزان ابتدایی با مشکلات یادگیری صورت گرفته است. روش در این تحقیق شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون و پس آزمون بدون گروه کنترل بوده است. جامعه آماری پژوهش60 دانش آموز(30 دختر و30 پسر) از پایه های تحصیلی دوم و پنجم دبستان با مشکل یادگیری در درس املا می باشند که به روش نمونه در دسترس انتخاب و از لحاظ ویژگی های جمعیت شناختی همگون شدند. ابتدا آزمون حافظه بصری کیم کاراد و آزمون املای محقق ساخته بر روی گروه نمونه به عنوان پیش آزمون اجرا شد. این دانش آموزان به مدت 15 جلسه 45 دقیقه ای تحت آموزش راهبردهای تقویت حافظه قرار گرفتند و در پایان مجدداً با آزمون حافظه بصری کیم کاراد و پس آزمون املا مورد ارزیابی قرار گرفتند. روایی محتوایی آزمون های املا توسط کارشناسان تأیید و ضریب همبستگی دو فرم همتا(آزمون املا) در اجرای آزمایشی پایه دوم 98/0(1000/0>p) و برای پایه پنجم 99/0(1000/0>p)و ضریب همبستگی برای آزمون کیم کاراد در روش بازآزمایی 86/0(1000/0>p) به دست آمد. داده ها به روش t وابسته و تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج  نشان داد که در هر دو پایه تحصیلی آموزش راهبردهای تقویت حافظه تأثیر معنی داری بر حافظه دیداری و بهبود املای دانش آموزان دارد. نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد که پایه تحصیلی و جنسیت تأثیرآموزش این راهبردها را تعدیل نمی کند. این نتایج  بر این دلالت دارد که آموزش راهبرد های تقویت حافظه می تواند حافظه دیداری و املای دانش آموزان را در دوره ابتدایی بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of memory reinforcement strategies training on visual memory and spelling of pupils in second and fifth grades primary school with learning disorder

نویسندگان [English]

  • Majid Pakdaman 1
  • Kobra Ghorbanpour 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Ghaain Branch, Ghaain, Iran
2 M.A, Department of Psychology, Islamic Azad University, Ghaain Branch, Ghaain, Iran
چکیده [English]

                study aimed at effect strategies enhancing memory on visual enhance memory and improving spell for elementary school students have been done learning difficulties. Method in semi-experimental study 60 students (30 girls and 30 boys) of the second and fifth grade educational level with learning difficulties in lessons of spelling, the sampling method were selected and matched in terms of demographic characteristics. First test of visual memory Kim karad and spell the sample group as was conducted pre-test. The students were for 15 sessions 45 minutes enhance memory training strategies and Kim karad visual memory test again at the end and were evaluated post test spelling. validity spelling test by experts confirm and the correlation coefficient of two unique forms of spelling was obtained based on a pilot implementation of the second 0/98 (0/0001> p) and for fifth grade 0/99 (0/0001> p) and the correlation coefficient for test Kim karad in the pre-test and retest method post test 0/86 (0/0001> p). The data at the dependent t method and analysis of covariance were analyzed. The results showed that both grades teaching has improve to strategies enhance memory significant effect on visual memory students spelling. The results of the analysis of covariance showed that grade and sex does not modify the effect of teaching strategies. Results indicate that the teaching strategies enhance memory can improve visual memory and primary school students their spelling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategies to enhance memory
  • Visual Memory
  • Improving spell
  • Impaired spelling