رابطه بهزیستی معنوی، رضایت از زندگی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

2 استادیار، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

                هدف پژوهش حاضر، رابطه بهزیستی معنوی، رضایت از زندگی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر بود. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد واحد کرج تشکیل می دادند که در سال تحصیلی 89-1388 مشغول به تحصیل بودند. بدین منظور500 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به روش نمونه¬گیرى خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی بود. داده¬ها با استفاده از روش همبستگی، رگرسیون و t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین بهزیستی معنوی و مولفه های آن با رضایت از زندگی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین بین بهزیستی معنوی با پیشرفت تحصیلی نیز رابطه مثبت و معناداری یافت شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین دو مؤلفه بهزیستی وجودی و مذهبی بهزیستی وجودی نقش مهم و معنادارتری در پیش بینی رضایت از زندگی دارد و در مجموع 42 درصد از واریانس رضایت از زندگی را تبیین می کند. بین دختران و پسران در نمره بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی تفاوت معناداری مشاهده نشد. در مجموع یافته ها حاکی از اهمیت نقش بهزیستی وجودی در رضایت از زندگی بود. این نتایج می تواند در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها برای  دانشجویان سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relation between spiritual wellbeing, life satisfaction and academic achievement in girl and boy university students

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Borjali 1
  • Mahmoud Najafi 2
  • Hassan Mansoie Far 1
1 Department of Psychology, Islamic Azad University of Karaj Branch, Karaj, Iran
2 Department of Clinical Psychology, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

                The aim of present research was to study the relation between spiritual well being, life satisfaction and academic achievement in girl and boy university students. The research method was descriptive - correlational. The entire population of this study consisted of students of Islamic Azad University of Karaj 1388-89 were enrolled in the academic year. Participants were 500 students of Islamic Azad University Karaj Branch who were selected by multiple stage cluster sampling method. Instruments of this study were spiritual well being and life satisfaction questionnaires. The data were analyzed by correlation coefficient, regression analysis and independent t test. The results showed that there is a significant positive relation between spiritual well being and its components with life satisfaction. Also there is a significant positive relation between spiritual well being and academic achievement. The results of regression analysis showed that the Existential well being has more important and more significant role in prediction of life satisfaction and complains 42 presents of variance of life satisfaction. It’s not observed significant difference between girls and boys’ scores of spiritual well being and life satisfaction. Generally, the findings indicated the important role of Existential well being in life satisfaction. These results can be beneficial in planning for university students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual well being
  • life satisfaction
  • academic achievement