بررسی عملی بودن اعتبار روایی نرم یابی مقیاس سنجش کارآفرینی دبیران دبیرستانهای استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

                پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی استاندارد ساختن مقیاس کارآفرینی در دبیران آموزش و پرورش استان مازندران به اجرا در آمد. طرح پژوهش توصیفی بوده از این رو نمونه ای با حجم 600 نفر از آموزش و پرورش شهرهای  تنکابن،بابل،ساری،قائم محمودآباد استان مازندران انتخاب شده، و با توجه به مدرک تحصیلی در گروه های دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا دسته بندی گردیدند. تعداد 59 پرسشنامه به دلایل مختلف از جمله عدم همکاری، ناقص بودن پاسخ ها، از مجموعه حذف گردید و در نهایت 541 پرسشنامه وارد محاسبات آماری گردید.ابزار پژوهش، پرسشنامه 75 سؤالی کارآفرینی که از طریق سایت ایالتی کانادا تهیه گردید و پس از ترجمه آن به زبان فارسی و بر اساس طیف 6 درجه  لیکرت به اجرا درآمد. بعد از گردآوری داده ها همبستگی هر سؤال با کل آزمون نشان داده است که هیچ سؤالی از مجموعه75 سؤالی حذف نگردید و نشان دهنده هماهنگی درونی بین سؤال های پرسشنامه است. به منظور پاسخ به این پرسش که میزان اعتبار آزمون چقدر است؟ از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که این ضریب برابر با 0.915 بوده است.برای بررسی روایی سازه پرسشنامه و پاسخ به این پرسش که مقیاس کارآفرینی از چند عامل اشباع شده است؟ از تحلیل عاملی استفاده شده که پس از بررسی کفایت نمونه برداری(Kmo) که برابر با 0.807 بوده است و مشخصه آزمون کرویت با رتلت (به مقدار 17048.494) و در سطح 0.000001 معنادار بوده است و حکایت از وجود شرایط مناسب جهت تحلیل عاملی است. سهم عامل یکم 16.4 درصد و سهم عامل دوم تا دهم به ترتیب 5.4  ، 6.5 ، 3.1 ، 2.8 ، 2.5 ، 2.4 ، 2.2 ، 2.1 درصد بوده است. در مرحله نهایی به منظور تشخیص ساختار ساده متغیرها با استفاده از چرخش واریماکس ماتریس عاملی چرخش یافته نهایی به دست آمد، نتایج حاصل از چرخش عامل ها و تفسیر آن عبارتند از: عامل یکم با 15 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل اعتماد به نفس است. عامل دوم با 15 سؤال همبستگی قوی دارد بیانگر عامل تحمل ریسک است. عامل سوم با 11 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل انگیزه رشد است. عامل چهارم با 7 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل اعتقاد به سرنوشت است. عامل پنجم با 7 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل فرصت جویی است. عامل ششم با 6 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل نیاز به پیشرفت است. عامل هفتم با 4 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل مهارت های اجتماعی است. عامل هشتم با 4 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل سائق انرژی است. عامل نهم با 3 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل قاطعیت است. عامل دهم با 3 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر خود پیروی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of practicality,reliability,validity & norming of teachers entrepreneurship

نویسنده [English]

  • .hamidreza vatankhah
Islamic Azad University. Phd
چکیده [English]

                The purpose of this  project is preparation and standardization of questionnaire for entrepreneurship and also to gain tools that can evaluate the  high school teachers west mazandaran . This questionnaire ,which was based on stratified random samaling,has been given to  600 employed teachers at district  2,3,4,5,6 and17 0f educational institution of west mazandaran. The  questionnaire of this research includes 75 evaluation guest ion which has  been prepared from Canada states website and has been prepared based  on liker which has six rating from completely “very true” to “ not at all” .Research gust ions includes:1)Is there a consistency between guest ion of entrepreneurship  measurement?2)what is the reliability of  entrepreneurship measurement guestions?3)How much have validity of  entrepreneurship measurement guestions?4)Which are the most important construction factors from total guest ion of evaluations measurement?5)Whether the difference of particular characteristic of male teachers and female teachers have effect on their productivity? At first, the correlation coefficient of each guest ion in comparison to total guest ions calculated, which became the indicator of  internal correlation between gustion.The reliability measurement of questionnaire from Alfa Cronbach formula has been measured 0.915.Then based  on three main specific factors from 75 productivity guest ion was  extracted. To name these factors, the varimax rotation has been used which this caused the extraction of following elements: self confidence, Risk to tolerance, growth motivation,destiny,Coppoflumity seeking, Achievement  drive, Social skills, Energy drive decisveness,Autonomy,these 10 elements in this research have been recognized as personal factors of  entrepreneurship .Then via T-test, the relation between entrepreneurship and sex difference was measured and the T-test by (a=0.05),which indicates that there is not meaningful between men and women according to statistics. The mean average of  entrepreneurship based on exact number was4.565,wich according to average estimated productivity for total questionnaires and comparing it to classic measurement which was prepared by questionnaire shows that the entrepreneurship measurement  of this researched society is at high rank.