رابطه بین هوش هیجانی ، استرس ادراک شده و رضایت زناشویی با کیفیت زندگی زنان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

چکیده

زنان به عنوان اساسی ترین عنصر بنیادین جامعه ، نقشی بس تعیین کننده در انگیزش ها ، خیزش ها وشکل گیری شخصیت ورفتار جامعه خود دارند .این پژوهش به منظور بررسی رابطه  بین هوش هیجانی ، استرس ادراک شده ورضایت زناشویی با کیفیت زندگی وسر سختی زنان متأهل شهرستان تنکابن  انجام گرفته است.پژوهش حاضر یک مطالعه همبستگی است تعداد 120 نفر از زنان متأهل تنکابن به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ها هوش هیجانی شرینک  ، استرس ادراک شده کوهن ورضایت زناشویی انریچ، برای سنجش کیفیت زندگی مقیاس ارزیابی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی وسرسختی لاگ و گوست مورد استفاده قرار گرفت با روش آماری همبستگی پیرسون – همبستگی کانونی نرم افزارهای آماری SPSS تحلیل شدند . ونتیجه نهایی حاکی از آن است که بینهوش هیجانی ، استرس ادرا ک شده ورضایت زناشویی با کیفیت زندگی و سر سختی زنان متأهل ارتباط وجود دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Social Conformity and Independence in Judgment

نویسنده [English]

  • Shohreh Ghorban Shiroodi
Assistant professor, Islamic Azad University. Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

Women  as  the  basic   and  original elements  of  society , have very determine  roles  in motivation   , jumpings  and personality  formation  and  social  behavior   in  their  own society. The search  has  been  done  for  studing  the  relation  between exciting  intelligence, understanding  sress and  satisfaction of  marriage  with the  quality  of  life and  the obstinacy  of married women  in tonekaboon small province  .  Present  search  is  a correlation  study  and 120 members  of  married  women  have  been  selected with the method  of  multi – stage  random  duster sampling.  The  instruments  of  seach consist  of  shrink ’s  exciting  intelligence questionnaires ,  kohn’s  understanding  stress  and  Intich’s  satisfaction  of   marriage. These  ins  truments  are used  for  assessing  the   quality  of  life  with  assessment  scale , the quality   of  life  in  universal  health  organization  ad  obstinacy  of   log  and  Goust  and  they  all  are  analyzed  cvith statistical  method  of pearsonioan  correlation – focal correlation  with  Spss statistical  softwares ,  and final result  is  shown  that  there is  a relationship  between  exciting  intelligence, understanding  sress  and  obstinacy  of  married women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exciting intelligence
  • satisfaction of marriage
  • Relation
  • Women
  • Feeling
  • Life
  • understanding