همه گیر شناسی ناتوانی های یادگیری کلامی و غیرکلامی در میان دانش آموزان دورۀ ابتدایی شهرستان مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، ایران

2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

                                این پژوهش با هدف بررسی همه گیر شناسی  ناتوانی های یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان مشهد صورت گرفته است. روش پژوهش حاضر علی – مقایسه ای می باشد و جامعة ‌آماری شامل کلیه ی دانش آموزان دختر و پسر دورۀ ابتدایی نواحی هفت گانه شهرستان مشهد بوده است. بدین منظور تعداد 780 آزمودنی(390 دختر و 390 پسر) از میان دانش آموزان دورۀ ابتدایی با روش نمونه گیری سهمیه ای و خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش مقیاس غربالگری دانش آموزان ناتوان یادگیری (مقیاس تجدیدنظرشده رتبه بندی دانش آموز) مایکل باست (1971) بود. (آزمون مذکور در دو بعد کلامی (ادراک شنیداری و زبان گفتاری) و سه بعد غیرکلامی (جهت یابی، هماهنگی حرکتی، رفتارشخصی_اجتماعی) بر مبنای چارچوب ارجاعی اختلال روان عصب شناسی جهت تشخیص ناتوانی های یادگیری تهیه شده است. نتایج حاصل از آزمون با استفاده از آزمون خی دو تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها نشان داد که: فراوانی ناتوانی های یادگیری کلی در کودکان مقطع ابتدایی را می توان حدود 18 درصد برآورد نمود و فراوانی پسران با ناتوانی های یادگیری بیش از دختران می باشد؛ و  در تمامی پایه های کلاسی فراوانی پسران با ناتوانی های یادگیری بیش از دختران است. فراوانی پسران و دختران با ناتوانی های یادگیری غیرکلامی بیش از ناتوانی های یادگیری کلامی است و فراوانی پسران در ناتوانی های یادگیری غیرکلامی بیش از دختران است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of verbal and none verbal Learning Disability Among elementary children in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Saeed taimory 1
  • Nader baghery 2
  • Ali mashhadi3 2
1 Assistant professor . Islamic Azad University. Torbatjam Branch
2 Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

                The aim of this study was the Prevalence of Learning Disability Among children’s studying of elementary schools in Mashhad city. 780 subjects (390 girls, 390 boys) were selected by cluster – quota multi stage sampling. For measure learning disabilities the pupil rating scale revised was employed. Data analyzed by chi 2 methods. Result showed:Prevalence of learning disability in elementary children is 18%; The frequencies of Learning Disability in boys are more than girls; In all of class’s grades frequency of Learning Disability in boys are more than girls; The frequencies of none verbal Learning Disability in boys and girls are more than verbal Learning Disability; The frequencies of none verbal Learning Disability in boys are more than girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevalence - Learning Disabilities - verbal and none verbal Learning Disability- The pupil rating scale revised