ارتباط سرمایه فرهنگی با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی ارتباط سرمایه فرهنگی با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان است. روش پژوهش حاضر همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل   نفر از دانشجویان دانشکده های فنی، علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی و در دورۀ کارشناسی می باشد. حجم نمونه معادل 380 نفر است که نمونه های تحقیق با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده های مورد نیاز به وسیله دو پرسشنامه سرمایه فرهنگی محقق ساخته که سه مقیاس نهادینه یافته، تجسم یافته و عینیت یافته می سنجد و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 83% محاسبه گردید و پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی همبستگی پیرسون و آزمون T مستقل استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین سرمایه فرهنگی نهادینه شده و عینیت یافته با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین سرمایه تجسم یافته با عملکرد تحصیلی ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین بین دانشجویان مرد و زن با سرمایه فرهنگی(متجسم شده، عینیت یافته و نهادینه شده) ارتباط معناداری وجود دارد، و بین دانشجویان دانشکده های علوم تربیتی، علوم اجتماعی و فنی با سرمایه فرهنگی(متجسم شده، عینیت یافته و نهادینه شده)و با انگیزش پیشرفت تفاوت وجود نداشته است. بین دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی با سرمایه فرهنگی( متجسم شده، عینیت یافته و نهادینه شده) تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural capital associated with motivation and academic performance of students of Tehran University

نویسندگان [English]

  • Rezvan Hakim Zadeh 1
  • Parvin Samadi 2
  • Somayeh Latifi 3
1 Assistant professor, Department of psychology, Tehran university, Tehran, iran
2 Assistant professor, Department of psychology, Al Zahra university, Tehran, iran
3 Department of psychology, Boalisina university, Tehran, iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between cultural capital with motivation and academic performance of students. The research is correlational. The population consisted of students of technical colleges, Social Sciences and Psychology and Educational Sciences and the Bachelor's degree. The sample size of 380 people who participated in this study were selected randomly. The data required by the questionnaire developed by the researchers that the three scale institutionalization of the cultural capital, embodied and objectified measure and reliability through Cronbach's alpha coefficient was calculated as 83% and is achievement motivation questionnaire. To analyze the data of statistics and independent T-test, Pearson correlation was used. Results indicated that institutionalized cultural capital and objectified no significant relationship with achievement motivation and academic performance. Also there is no significant relationship between capital embodied academic performance. As well as between male and female students with cultural capital (embodied, objectified and institutionalized) there is a significant relationship, and the students of the College of Humanities, Social Sciences and Technology of cultural capital (embodied, objectified and institutionalized) and There is no difference with motivation. Residential and non-residential students with cultural capital (embodied, objectified and institutionalized) there is a significant difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural capital
  • Motivation
  • Students
  • Tehran University