مقایسه راهبردهای مطالعه (شناختی، فراشناختی) و مولفه‌های شخصیتی در دانشجویان دختر قوی و ضعیف تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این پژوهش‌، مقایسه راهبردهای مطالعه (شناختی و فراشناختی) و مولفه‌های شخصیتی در دانشجویان دختر قوی و ضعیف تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران بود روش تحقیق، علی‌-مقایسه‌ای و طرح آن دو گروهی بوده است. برای نمونه‌‌گیری از میان مراکز دانشگاه پیام نور استان مازندران، 5 مرکز و از هر مرکز پنج رشته تحصیلی و در هر رشته تحصیلی 8 دانشجوی دختر قوی تحصیلی و 8 دانشجوی دختر ضعیف تحصیلی به‌طور تصادفی انتخاب گردید. بنابراین نمونه‌ نهایی این تحقیق، 200 نفر (855) از دانشجویان دختر قوی تحصیلی و 200 نفر (855) از دانشجویان دختر ضعیف تحصیلی بودند. برای اندازه‌گیری راهبردهای مطالعه و مولفه‌های شخصیتی از پرسشنامه راهبردهای شناختی و فراشناسی و پرسشنامه شخصیتی فرم کوتاه NEO استفاده شده است. تحلیل داد‌ه‌ها با استفاده از آزمون t مقایسه میانگین‌های مستقل نشان داد، دانشجویان دختر قوی تحصیلی در مقایسه با دانشجویان دختر ضعیف تحصیلی، نه‌تنها از راهبردهای شناختی و فراشناختی بیشتری استفاده ‌کردند، بلکه به استثنا در مولفه‌ روان‌رنجوری، در دیگر مولفه‌های شخصیتی دانشجویان قوی تحصیلی برون‌گراتر، انعطاف‌پذیرتر، سازگارتر و وظیفه‌شناس‌تر بودند. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات دیگر همگرائی دارد و این تحقیقات نشان می‌دهند، راهبردهای مطالعه و مولفه‌های شخصیتی نقش مؤثری در پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of study strategies (cognitive and metacognitive and personality components in the girl’s students of academic weak and strong of Mazandaran Payam Noor University.

نویسنده [English]

  • Morteza Tarkhan
Assistant professor, Department of psychology, Payam e Nour University
چکیده [English]

The aim of this research was comparison of study strategies (cognitive and metacognitive) and personality components in the girl’s students of academic weak and strong of Mazandaran Payam Noor University. The research method was the casual-comparative and research design was two groups. For sampling from among Mazandran Payam Noor centers, randomly selected center 5 and from each center, academic course 5 and from each course, student 8 of academic weak and student 8 academic strong. Thus, final sample were 200(558) girl’s student of academic strong and 200(558) girl’s student of academic weak. For assessment of study strategies used of cognitive and Metacognitive inventory and for assessment of personality components used of Neo short-form personality questionnaire. Dates analysis by using t-test for independent means showed that academic strong students in comparison of academic weak students not only of cognitive and metacognitive strategies more used but also academic strong student’s exception of neuroticism components in the other personality components were more extraversion, more openness, more agreeableness and more conscientionness. Results this research convergence with other researches. These in vestigations showed that study strategies and personality components effective role have in the students’ academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Study strategies (cognitive – Metacognitive)
  • Personality components
  • academic strong and weak