بررسی رابطه بین هویت کسب شده، شیوه فرزند پروری ادراک شده و میزان امید به زندگی با استرس ادراک شده در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دبیرستان های سماء استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

2 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین هویت کسب شده، شیوه فرزند پروری ادراک شده و میزان امید به زندگی با استرس ادراک شده در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دبیرستان های سماء استان گیلان انجام شده است. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری کلیه دانش آموزان دوره متوسطه دبیرستان های سماء استان گیلان (2348) بود. گروه نمونه پژوهش حاضر 120 دانش آموز دختر بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای از شهر های رشت، بندر انزلی و لاهیجان انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری رابینسون (1995)، امید به زندگی اشنایدر(2002)، پرسشنامه هویت بنیون و آدامز (1979) و پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن(1983) به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه (گام به گام) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بین هویت زودرس و دیررس و استرس ادراک شده رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد(01/0p<)، بین هویت آشفته و استرس ادراک شده رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد(01/0p<)، بین هویت پیشرفته و استرس ادراک شده رابطه منفی و معنی دار وجود دارد(01/0p<)، بین خرده مقیاس سهل گیر و مستبدانه در شیوه فرزندپروری و استرس ادراک شده رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد(01/0p<)، بین خرده مقیاس مقتدرانه در شیوه فرزندپروری و استرس ادراک شده رابطه منفی و معنی دار وجود دارد(01/0p<)، بین امید به زندگی و استرس ادراک شده رابطه منفی و معنی دار وجود دارد(01/0p<). لذا، بین هویت کسب شده، شیوه فرزندپروری ادراک شده و میزان امید به زندگی با استرس ادراک شده در دانش آموزان دختر دورۀ متوسطه دبیرستان های سما استان گیلان رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the relation between Achieved identity, Percieved child training methods and Hope quantity with Perceived stress in Sama high school girl students in Guilan

نویسندگان [English]

  • Javad Khalatbari 1
  • Alaleh Ashouri 2
1 Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University Tonkabon
2 M.A Degree Psychology Field. IAU Tonekabon Branch.
چکیده [English]

This research is functioned to investigate the relation between Achieved identity, Percieved child training methods and Hope quantity with Perceived stress in Sama high school girl students in Guilan. Research method was correlation and statistical population was all of the Sama high school girl students of Guilan (2348 persons).The sample group of this research were 120 girl students selected from Rasht, Bandar anzali and Lahidjan. The tools used for the research were Robinson’s Child training methods, Snyder`s Hope scale, Objective measure of ego identity status (OMEIS) and Cohen`s Perceived stress scale .For data processing, Multiple regression was used .Based on the result of research, There is a positive and relevant relation between Foreclosure identity and Perceived stress (p<0.01). The relation between Moratorium identity and perceived stress was positive and relevant (p<0.01). The relativity that exists between Diffused identity and Perceived stress is positive and relevant (p<0.01). The relationship between Achieved identity and Percieved stress is negative and relevant (p<0.01). The relation between Permissive and Authoritative scale in child training method and Percieved stress is positive and relevant (p<0.01). The relation between Authoritarian in child training method and Perceived stress is negative and relevant (p<0.01). The relation between Hope scale and Perceived stress is negative and relevant (p<0.01). Conclusion: There is a relation between Achieved identity, Perceived child training methods and Hope quantity with Perceived stress in Sama high school girl students in Guilan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achieved identity
  • Perceived child training methods