مقایسه ی تضمین کیفیت از طریق تجهیز امکانات آموزشی در موسسات آموزش عالی پیام نور، آزاد و غیرانتفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی مقایسه ای امکانات آموزشی ازدیدگاه ذینفعان آموزشی دانشگاه پیام نور، غیرانتفاعی و آزاد اسلامی شهرستان گرمسار انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه استادان و دانشجویان مؤسسات آموزش عالی شهرستان گرمسار (آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی) در سال تحصیلی 91-90 می باشند که تعداد آنها 13849 نفر می باشد. حجم نمونه مورد نیاز بر اساس جدول مورگان 375 نفر تعیین گردید که به منظور افزایش اعتبار تحقیق، این میزان به 415 نفر افزایش پیدا کرد. نمونه ها در این پژوهش به صورت طبقه ای- نسبتی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه 26 سؤالی و محقق ساخته می باشد. ابزار تحقیق از نظر روایی محتوایی و بر اساس نظر تعدادی از اساتید صاحب‌نظر در حوزة آموزش عالی مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آن برابر 93/0 به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون t تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد تمامی مؤلفه های پنجگانه امکانات آموزشی مورد بررسی در رضایتمندی ذینفعان موثر است اما بالاترین تأثیر مربوط به امکانات فناوری اطلاعات، سمعی- بصری و فضای فیزیکی کلاس درس است. نتایج همچنین نشان داد از نظر ذینفعان، امکانات آموزشی هر سه موسسه مورد بررسی رضایت بخش نیست درعین حال دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با واحدهای پیام نور و غیرانتفاعی از شرایط بهتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Quality Assurance by Providing Educational Facilities in PNU, Azad and Non-profit Higher Education Institutions

نویسنده [English]

  • Hamid Shafizadeh
Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University Garmsar Branch, Garmsar, Iran
چکیده [English]

This study aimed to compare the educational Equipment point of view of educational stakeholders PNU, nonprofit and Azad in Garmsar city has been. This research targets applications in terms of data collection, is descriptive. The population consisted of all teachers and students of higher education institutions in the city Branch 91-90 school year, 13,849 people is that they are. Required sample size of 375 patients was determined according to Morgan credit research, this figure rose to 415. The samples in this study as a class - the ratio selected. Data were collected via a questionnaire of 26 questions and is self-made. Content validity of the survey instrument based on the number of professors in the field of higher education and to determine the reliability of the questionnaire was confirmed using Cronbach coefficient equal to 0/93, respectively. To analyze one sample t test, Pearson correlation and multiple regression analysis were used. The results showed that all five components of the educational facilities of the highest impact on effective stakeholder satisfaction with the IT facilities, audio - visual and physical space of the classroom. The results showed that in terms of stakeholders, educational facilities of all three institutions is not satisfactory compared to the same time units Payam Noor, Islamic Azad University of profit is better.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality Assurance
  • Stakeholders
  • Educational Facilities
  • Physical space
  • Information technology