رابطه منابع استرس‌زای سازمانی با استرس شغلی کارکنان شرکت گاز استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه منابع استرس‌زای سازمانی با استرس شغلی کارکنان شرکت گاز استان مازندران بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. بدین منظور، از جامعه 423 نفری کارکنان شرکت گاز استان مازندران، به شیوه تصادفی طبقه‌ای (برحسب نواحی جغرافیایی) 205 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، دو پرسشنامه منابع استرس‌زا و استرس شغلی بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌های مذکور توسط متخصصان بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آنها نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 84/0 و 83/0 به دست آمد. به منظور تحلیل داده‌ها از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که از بین عوامل هشت‌گانه ایجاد استرس، شش عامل انتظارات سازمانی، ارتباطات، حمایت همکاران، ویژگی‌های نقش، حمایت مسؤولین و تغییرات کاری با استرس کارکنان رابطه معنی‌داری داشتند و فقط بین دو عامل اختیارات و محیط فیزیکی با استرس کارکنان رابطه معنی‌داری وجود نداشت. همچنین از بین هشت عامل مذکور، سه عامل انتظارات سازمان، ارتباطات و ویژگی‌های نقش، پیش‌بینی کننده‌های معنی‌داری برای استرس کارکنان بودند. باید توجه داشت که پدیده استرس یکی از مسایل بسیار جدی در سازمان‌های امروزی است که سلامت نیروی کار را به خطر انداخته و هزینه‌های سنگینی را به سازمان‌ها تحمیل می‌کند، بنابراین، مدیران بایستی در عملی پیشگیرانه عوامل استرس‌زا را در محیط کار مورد شناسایی قرار داده و نسبت به رفع آن اقدامات لازم را به عمل آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Organizational Stress sources with Job Stress in Mazandaran's Gas Corporation Employees

نویسندگان [English]

  • Taraneh Enayati 1
  • Farshideh Zamati 1
  • Hamid Reza Ghazanfari 2
  • Hamed Mohammadi 3
1 Assistant Professor. Islamic Azad University. Sari Branch. Sari. Iran
2 M.A Educational Administration. IAU. Sari Branch. Sari. Iran
3 Islamic Azad University. Sari Branch. Ghazvin. Iran
چکیده [English]

The purpose of the study was to investigate the relationship between organizational stress sources with job stress in Mazandaran's Gas Corporation employees. The research was descriptive, correlation. The statistical population was all staff's (423 people) of Mazandaran Gas company in 2010 and statistical sample was 205, which selected by stratified random method (according to the region). In order to gather the data, two questionnaires were used: Job stress questionnaire and standardized stress sources questionnaire. Face and content validity of the questionnaires was reviewed and confirmed by experts and Cronbach's alpha reliability coefficients were calculated as 0.84 and 0.83 respectively. In order to analyze data, Pearson’s Correlation test and Multiple Regression were used. The result showed that organizational demands, relationship, colleagues' support, role characteristic, manager supports and work changes had significant relationship with job stress and there were no significant relationship between authorities and physical environment. Also organizational demands, relationship and role characteristic had power to predict employee`s job stress. It should be noted that stress is a very serious issues in today's organizations that can impose threatens the health of workforces and costs to the organization. So managers should moderate the workplace stressors by preventive actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Stress sources
  • Job Stress
  • Mazandaran's Gas Corporation